Tālr: 63125527  | E-pasts: internatskola@tukums.lv

Erasmus+ nacionālās aģentūras rīkotais kontaktseminārs

22.05.2019 – 26..05.2019 – Varšavā notika Polijas Erasmus+ nacionālās aģentūras rīkotais kontaktseminārs pārstāvjiem no skolām, kuras īsteno speciālās izglītības programmas. Kontaktseminārā piedalījās 27 Eiropas skolu pedagogi no 14 valstīm, Tukuma novada internātpamatskolu pārstāvēja izglītības metodiķe Aiva Leitāne.
Dalība pasākumā bija sākums citu Eiropas skolu pieredzes iepazīšanai, lai apgūtu labās prakses piemērus mācību darbā un e-mācību vides izmantošanā speciālajā izglītībā. Pasākuma laikā skolu pārstāvji runāja par problēmām speciālās izglītības darbā, kuru risinājumi varētu tikt rasti skolām sadarbojoties Eiropas līmenī. Tika izstrādāta Erasmus+ skolu stratēģiskās partnerības projekta ideja. Iegūtie kontakti palīdzēs ilgtermiņā sadarboties un papildināt profesionālo pieredzi jautājumos, kas saistīti ar speciālās izglītības īstenošanu dažādās Eiropas valstīs.
Dalība kontaktseminārā veicinās Tukuma novada internātpamatskolas plānotās starptautiskās sadarbības idejas realizāciju. Iegūti 4 partneri no 3 valstīm Erasmus+ KA229 projekta idejas realizācijai projekta tēmā: “Sarunājies, dalies un mācies” (Communicate, share and learn). Projekta mērķis būs iedrošināt skolotājus komunicēt vietējā, reģionālā un Eiropas līmenī, lai apgūtu jaunas metodes, paņēmienus un rīkus darbā ar speciālās izglītības skolēniem. Paredzētas 4 projekta mobilitātes:
• stundu plānošanas kompetences, metožu un paņēmienu izvēle;
• spēļu un aktivitāšu iekļaušana mācību stundā;
• IKT kompetenču un rīku izmantošana;
• mākslas formu iekļaušana mācību procesā.
Visas projektā iesaistītās skolas realizēs 8 aktivitātes, kurās būs iekļauta virtuālas saziņas vietnes izveide, stundu vērošana, jaunu metožu un paņēmienu ieviešana, spēļu un aktivitāšu izmantošana, konkursu veidošana izmantojot IT iespējas, mākslas dienas programmas izstrāde, kā arī izmantoto rīku un metožu izpēte.
Skola ir sākusi strādāt pie iespējamo rezultātu plānošanas: Padlet siena pieredzes apmaiņai, stundu plānu kolekcija, spēļu un aktivitāšu apraksti, mākslas dienas scenārijs un apraksts. Projekta laikā skolotāji uzlabos savas sadarbības prasmes, dalīsies pieredzē, mācīsies no citiem un ieviesīs jaunus paņēmienus, metodes un rīkus savā darbā.
Kontaktsemināra laikā apspriestas arī iespējas sadarboties ar speciālās izglītības iestādēm Tallinā un Viļņā, ko varētu realizēt kā pieredzes apmaiņas pasākumus starp divām skolām vai sadarbību Nordplus programmā.

Atpakaļ