Vīzija, misija, mērķis

VĪZIJA

Mūsdienīga skola ar attīstības izaugsmes potenciālu un profesionāliem darbiniekiem drošā un veselīgā vidē.

MISIJA

Ikvienam izglītojamajam viņa veselības stāvoklim, interesēm, individuālajām spējām pieejama atbilstoša un attīstoša izglītība.

MĒRĶIS

Skolas darbības mērķis ir sekmēt katra izglītojamā kā harmoniskas personības individuālo izaugsmi, iekļaušanos mūsdienu mainīgajos dzīves apstākļos, sagatavošanos iespējami patstāvīgai dzīvei sabiedrībā, veidojot darba iemaņas un prasmes, attīstot talantus un dotumus atbilstoši veselības stāvoklim un spējām.

Skolas darbības mērķis ir organizēt un īstenot izglītības procesu, kas nodrošina valsts pamatizglītības standartā noteikto mērķu sasniegšanu, un pilnveidot izglītības vidi.
Skolas darbības pamatvirziens ir izglītojošā darbība.

UZDEVUMI

 • īstenot speciālās pamatizglītības programmas un profesionālās pamatizglītības programmas skolēniem ar garīgās attīstības traucējumiem, ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem;
 • nodrošināt iespēju skolēniem iegūt zināšanas, prasmes un darba iemaņas atbilstoši viņu veselības stāvoklim, spējām un attīstības līmenim, kuras sekmētu katra skolēna vispusīgu attīstību, organizējot ārstēšanas un korekcijas darbu;
 • veicināt skolēna pilnveidošanos par garīgi, emocionāli un fiziski attīstītu personību un izkopt veselīga dzīvesveida paradumus;
 • sekmēt skolēna sociāli aktīvu attieksmi, saglabājot un attīstot savu valodu, etnisko un kultūras savdabību;
 • izkopt skolēna prasmi patstāvīgi mācīties un pilnveidoties, motivēt mužizglītībai un apzinātai karjeras izvēlei;
 • sadarboties ar skolēnu vecākiem vai likumiskajiem pārstāvjiem (turpmāk – vecāki), lai nodrošinātu izglītības ieguvi visiem skolēniem;
 • izvēlēties izglītošanas darba metodes un formas;
 • pedagogu, medicīnas darbinieku un skolēnu vecāku sadarbībā veikt skolēnu izpēti, nosakot katra skolēna izglītošanas, ārstēšanas un korekcijas darba mērķus un uzdevumus;
 • pamatojoties uz skolēnu izpētes rezultātiem, atbilstoši katra skolēna spējām un interesēm sniegt pamatiemaņas aroda apguvei saskaņā ar skolā izstrādātajām licencētajām un akreditētajām profesionālās pamatizglītības programmām;
 • veikt rehabilitācijas darbu;
 • racionāli izmantot skolai atvēlētos finanšu resursus.