TUKUMA INTERNĀTPAMATSKOLA

Aktuālais šogad


 Aprīlis

18. aprīlī Pelču speciālajā internātpamatskolā - attīstības centrā notika tradicionālā Speciālo skolu Informātikas olimpiāde Šogad olimpiādes dalībnieki no visām 6 skolām bija tikai puiši. Viņiem bija jāparāda gan teorētiskās zināšanas, gan praktiskā darba iemaņas katram savā vecuma grupā. 1.grupā dalībnieki praktiskajā daļā programmā Molberts zīmēja Latvijas simtgadei veltītu zīmējumu. 2. grupā sarežģītākie uzdevumi bija datu ievade un formulu izmantošana programmā Ms Excel, bet 3. grupa veidoja prezentāciju pēc dotajiem nosacījumiem. Visu 3 grupu dalībnieki pildīja arī teorētisko daļu-testu, kurā bija 30. jautājumi! Arodklašu skolēniem vēl bija arī papildkonkurss “Kas lācītim vēderā?” kur jāatpazīst sistēmbloka sastāvdaļas. Pēc uzdevumu izpildīšanas noslēgumā bija apbalvošana. Godalgotas vietas katrs savā grupā ieguva visi trīs mūsu skolas dalībnieki: Ēriks Pidze -1. vieta, Modris Cibuļskis – 1. vieta un Deniss Poņavins – arī 1.vieta! Godalgoto vietu ieguvēji saņēma jaukas balvas - datora skaļruņu komplektu, diplomus un saldumus. Informātikas skolotāja S.Balode

18. aprīlī Stiklu internātpamatskolā notika gadskārtējais deju festivāls “Sadancis - 2018”, kurā Tukuma internātpamatskola piedalījās ar 5.-9. klašu deju kolektīvu un aerobikas grupu., 5.- 9. klašu deju kolektīvs dejoja latv.t.deju „Sitieniņi” un „Ai saulīte, mēnestiņis”, bet aerobikas grupa dejoja mūsdienu deju Tamāras Balodes horeogrāfijā „Uz skolu”. Pasākums bija interesants un sagādāja prieku visiem, gan dejotājiem, gan skatītājiem. Mūsu skolas kolektīvi ieguva nomināciju -„Tautiskākie” (fotogrāfijas Failiem.lv Stiklu “Sadancis-2018”)

11. aprīlī Tukuma 2. pamatskolā skaņi un krāšņi izskanēja Tukuma internātpamatskolas un Dzirciema internātpamatskolas audzēkņu mūzikas un deju kolektīvu sadraudzības koncerts “Mani sirdspuksti Latvijai”. Ar lielu sirsnību un prieku koncerta dalībnieki demonstrēja savus priekšnesumus. Skatītāji dzīvoja līdzi un ar skaļiem aplausiem izrādīja savu prieku un patiku par redzēto un dzirdēto. Koncertā piedalījās Tukuma internātpamatskolas 1.– 4. klašu un 5.-9. klašu tautas deju kolektīvi un aerobikas pulciņš (vadītāja: skolotāja Tamāra Balode), 1.- 4. klašu un 6.-8. klašu vokālie ansambļi (vadītāja: skolotāja Sarmīte Balode) un instrumentālais ansamblis “Melodija” (vadītāja: skolotāja Anita Geidāne). Savukārt no Dzirciema internātpamatskolas koncertā piedalījās 1.- 6. klašu un 7.- 9. klašu koris, ritma grupa un solisti (skolotāja Valda Sirmā) un teātra kolektīvs “ Drāma”(skolotāja Sandra Svarāne). Draudzības koncerts izdevās ļoti skaists un daudzveidīgs - krāsaini tērpi, mūzikas skaņas un dziesmas, deju soļi un teātra uzvedums. Bērni bija gandarīti par paveikto, kaut arī reizēm kādā sejā bija manāms neliels uztraukums. Koncerts gan pašiem tā dalībniekiem, gan skatītājiem sniedza daudz pozitīvu emociju, sirsnīgus smaidus un prieku. (fotogrāfijas Failiem.lv “Sadraudzības koncerts”)Marts

29. martā skolā ieskandinājām Lieldienas. Ar pašu krāsotām oliņām, pašu gatavotiem Lieldienu dekoriem, ar priekšnesumiem, Lieldienu rotaļām un dziesmām.

28. martā Kuldīgā, Kuldīgas Kultūras centrā, norisinājās reģionālais atlases festivāls „Nāc līdzās, Kurzemē!” Šogad festivāla dalībnieki pārsteidza ar ļoti sagatavotiem un pārdomātiem priekšnesumiem un bērnu izstādes darbiem! Žūrijas komisijas darbu veica – teātra režisore Dace Priede, mūzikas skolotāja Jana Paipa un fonda „Nāc līdzās!” vadītāja Sarma Freiberga. Tukuma internātpamatskola šajā festivālā katru gadu piedalās ar labiem panākumiem. Šogad mūsu skolu festivālā pārstāvēja 2.- 4. klašu vokālais ansamblis ar solistu Jāni Čepuku, kuri izpildīja K. Brokas dziesmu „Man patīk uzzīmēt”. (fotogrāfijas Failiem.lv “Nāc līdzas Kuldīgā -Tukuma internātpamatskola”)

19.-23. martā skolā notika „Valodu nedēļa” 5.- 9. klasēm. 5 etapos ar citādāku skatījumu skolotāji rosināja paraudzīties uz latviešu valodu, angļu valodu un vizuālo mākslu.

5.- 9. martā mūsu skolas 1.- 4. klašu skolēniem tika organizēta Mācību priekšmetu nedēļa „Zināšanu pasaulē”. Skolēni 7 etapos, dažādos mācību priekšmetos, parādīja savas zināšanas, prasmes un iemaņas. Laba sadarbība vairāku gadu garumā ir izveidojusies ar profesionālās izglītības kursiem, kuri jaunāko klašu skolēniem mācīja cepumu cepšanas iemaņas un ar šujmašīnu uzšuva viņiem mīļus spilventiņus.

5. martā Slampes Kultūras pilī notika Tukuma novada Izglītības pārvaldes organizētais Tukuma, Engures un Jaunpils novadu skolēnu skatuves runas konkurss.

Lielākā daļa konkursa dalībnieki savam repertuāram bija izvēlējušies to dzejnieku un rakstnieku darbus, kuriem šogad ir kāda nozīmīga jubileja - Imants Ziedonis, Rūdolfs Blaumanis, Leonīds Breikšs, Guntars Godiņš, Ojārs Vācietis, Olga Lisovska, Elīna Zālīte. Kā arī konkursā jaunie skatuves runas meistari deklamēja citu populāru un iemīļotu autoru daiļdarbus vai to fragmentus. 

Konkursa dalībnieku sniegumu vērtēja pieredzes bagāta un kompetenta žūrijas komisija, kuras sastāvā bija režisore un pedagoģe Dace Liepeniece, režisors un aktieris Jānis Kaijaks un pasākumu režisore un vadītāja Margita Skrazlovska.

No mūsu skolas konkursā piedalījās 2.klases skolēns Jānis Čepuks kurš ieguva 2.vietu 2.-3. klašu grupā un 6. klases skolniece Madara Rasmuse, kura ieguva 2.vietu 4.- 6. klašu grupā.


1. martā notika skolēnu iemīļotākais pasākums “Popiela”, kurš mūsu skolā tiek rīkots katru gadu. Šajā pasākumā skolēni gan individuāli, gan

grupās veidoja savus priekšnesumus un demonstrēja tos koncertā. Šogad mūs sagaidīja īpaši spilgti „pop zvaigžņu” uznācieni. Lai gūtu labus

panākumus Popielā, skolēniem pēc iespējas precīzāk bija jāattēlo izvēlētais dziedātājs vai grupa. 

Pasākumu vadīja skolotāja Silvija Rubļevska. Visu vēroja un vērtēja nopietna žūrija. 

Kamēr žūrija apspriedās un izvirzīja uzvarētājus, visi priecājās un dejoja Diskotēkā, kuru organizēja un vadīja skolas lielie zēni. 

Noslēgumā uzvarētāji saņēma diplomus, bet pārējie dalībnieki – saldumus.


 Februāris

23. februārī skolā bija Projektu aizstāvēšanas diena.

Skolēni strādāja pie saviem projektiem jau no mācību gada sākuma. Šī gada vienojošā tēma: „Latvija – manas mājas”, kuras mērķis bija -

sekmēt skolēnu interesi par pētniecisko darbību, veidot patstāvīgā darba iemaņas un labāk iepazīt tuvāko un tālāko apkārtni. Tika izstrādāti

visdažādākie projekti. Skolēni viesojās dažādās Tukuma novada, sabiedriskajās un kultūras iestādēs, dažādos uzņēmumos, intervēja gan savus

vienaudžus, gan pieaugušos: vecākus, skolotājus un skolas darbiniekus. Tā skolēni labāk iepazina savu novadu un sava novada cilvēkus, kas šeit

dzīvo un strādā. 

2.a, 2.b., klašu tēma: „Pastaiga mežā”, 3.a izstrādāja tēmu: „Mana skolas soma”, 3.b klases tēma: „Baltijas jūra”, 4.b.klasei projekts

„Daudz laimes dzimšanas dienā”, kura ietvaros skolēni iepazinās ar daudzveidīgām iespējām interesanti un skaisti atzīmēt dzimšanas dienu.

4.a klasei patīk pasakas, tādēļ viņi ciemojās Džūkstes Pasaku muzejā un izstrādāja tēmu: „Pasakas”. 2.C un 6.C klases iepazinās ar koku

daudzveidību („Koki”) un veidoja pašgatavotas rotaļlietas („Rotaļlietas”). Šokolādes ražošana, bija ieinteresējusi 5.klases skolēnus, tāpēc viņu

tēma bija: „Šokolāde”. Skolēni apmeklēja "Laimas" šokolādes muzeju, kā arī pētīja un apkopoja dažādas receptes, kurās jāizmanto šokolāde. 

6. klase izstrādāja projektu: „Tukuma apkārtnes pilis un muižas”. Projekta laikā tika apzinātas un apmeklētas vēsturiskās celtnes, kā arī

iepazīta to vēsture un apzināta to nozīme mūsdienās. 7. klase pētīja brīvā laika pavadīšanas iespējas Tukumā un tā apkārtnē. Tēma: „Kur un kā

pavadīt brīvo laiku?” Skolēni atklāja daudzveidīgas un interesantas iespējas – gan sportiskas, gan kultūras aktivitātes un atzina, ka nav zinājuši

par plašajām skolēnu interešu izglītības un brīvā laika pavadīšanas iespējām tepat, savā novadā, tāpēc arī viņi ar prieku darbojās šajā projektā.

8.a un 8.b klašu tēma bija: „Veidosim klasi labāku!” Projekta mērķis: saliedēt klases kolektīvu tika sasniegts daudzveidīgos, kopīgi organizētos

pasākumos un ekskursijās. 9.klases tēma šogad bija: „Latviešu tautas svētki un tradīcijas”. Skolēni dziļi un pamatīgi iepazinās ar latviešu

tradīcijām gadskārtu svētku svinēšanā, latviešu rakstu zīmēm un simboliem. Arodklasēm bija gan kopējā tēma „Mēs - Latvijai”, gan tika

izstrādāti arī individuālie projekti, kuru tēmas izvēlējās un izstrādāja paši audzēkņi. Kopumā projekta nedēļas laikā bērni papildināja savas

zināšanas ar praktisku un lietderīgu informāciju, paplašināja redzesloku, ieguva pirmās publiskās uzstāšanās prasmes. Skolēni ļoti atzinīgi

vērtēja projekta laiku, jo tā ir interesanta un vērtīga pieredze, kas ļauj tuvāk iepazīt sevi, savus klasesbiedrus un reizē uzkrāt zināšanas par

lietām, vietām un procesiem, izejot ārpus ierastā mācību stundu modeļa. 

Strādājot pie saviem projektiem, skolēni pilnveidoja sadarbības un komunikācijas prasmes, attīstīja informācijas meklēšanas, apstrādes un

prezentācijas iemaņas un kā skolēni, tā skolotāji vienprātīgi atzina, ka projekta laiks bija lieliska iespēja klases kolektīva saliedēšanai. Tas bija

radošs un atbildīgs process, kura rezultātā skolēni guva jaunu pieredzi.

22. februārī, jau piekto gadu Pelču speciālajā internātpamatskolā – attīstības centrā notika Radošās mākslas un mūzikas festivāls „Saules

stariņi 2018”, kas paredzēts bērniem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem. Festivālā piedalījās bērni no Kurzemes novada skolām:

Upesgrīvas,Cieceres, Stikliem, Liepājas, Mazirbes, Lažas, Valgales, Dzirciema un Zālītes (Zemgales novads). No mūsu skolas festivālā piedalījās

skolēni: Jānis

Pūliņš un Markuss Birzītis ar priekšnesumu: „Gadalaiki” (tērpu teātris). Priekšnesumu sagatavoja skolotāja Guna Misāne, viņai palīdzēja

skolotājas Smaida Bartkeviča un Anita Līvena. Šogad pasākums bija veltīts Latvijai. Pēc katra priekšnesuma Latvijas kartē iemirdzējās pa saulītei.

Priekšnesumi bija sirsnīgi un daudzveidīgi. Uzstājās dueti, ansambļi, tērpu teātris, bija arī instrumentāli un vokāli instrumentāli priekšnesumi.

Festivālu kuplināja arī viesmākslinieki – Kuldīgas 2. vidusskolas meiteņu ansambļi “Kuldīgas Liesmiņas” un “Kuldīgas Dzirkstelītes”.

Pēc koncerta skolas pagalmā visus gaidīja pārsteigums – dzelteno balonu “salūts”.

16. februārī Aizputes novada Lažas speciālajā internātpamatskolā jau sešpadsmito gadu notika izteiksmīgās runas konkurss “Valodiņa 2018”.

Pavisam konkursā piedalījās 25 skolas no dažādām Latvijas vietām. Vistālākie ciemiņi bija no Kokneses, savukārt vistuvākie – no Aizputes novada

skolām. Kopā uzstājās 64 dalībnieki. Mūsu skolu konkursā godam pārstāvēja Jānis Čepuks (2.klase), Madara Rasmuse (6.klase), un Nellija

Rozentāle (2.kurss) kopā ar skolotāju Aldu Vircavnieci. Skolēni saņēma uzslavas rakstus un labus vārdus no žūrijas. Viens no žūrijas pārstāvjiem

bija grupas „Credo” dziedātājs un mūziķis Guntis Veits, kurš pasākuma noslēgumā sniedza koncertu.’

14. februārī mūsu skolā klases bija izrotātas sārtos toņos ar sirsniņām. Tā skolā sagaidīja gada romantiskāko dienu - Valentīndienu, kurā skolēni

apsveica cits citu un, protams, arī savas mīļās audzinātājas. Savās klasēs pie svētku galda, jaukie svētki tika svinēti ar interesantām atrakcijām un

asprātības uzdevumiem, kuros piedalījās gan skolēni, gan skolotāji.

2.februāri pazīst visā Eiropā un arī Latvijā atzīmē kā Sveču dienu. Ticējumi par februāri saka, – ja Sveču mēnesī garas lāstekas, ziema būs gara. Jo

aukstāka februāra pēdējā nedēļa, jo siltāks laiks gaidāms martā. Jā, Svēču diena ir viena no kalendārā svinamajām dienām, kuru cēlonis allaž ir

meklējams dabā.Tāpēc mūsu skolas 6.klase ar savu audzinātāju Dairu Štrausu devās ārā, lai pavērotu kāds būs laiks, aizdedzinātu sveces un

jautri izsmietos, jo sveču dienā daudz jāsmejas

Janvārī

Arī šajā mācību gadā turpinājām veikt labos darbus par godu Latvijai. Izzinājām dzimtas tradīcijas, mācījāmies latviešu tautas dziesmas, godinājām Latviju gadskārtu svētkos gan skolā, gan mājās. Piedalījāmies musturdeķa „Tilts pār Daugavu” gatavošanā (ko organizē Naujenes muzejs) 

Janvārī gatavojāmies „Labo darbu festivāla” 1. kārtai, kas norisināsies 7. februārī. Apzinājām savu veikumu, atlasījām dokumentētos materiālus (fotogrāfijas, filmas) un izveidojām filmiņu „Latvija- ir mūsu mājas”, ar kuru prezentēsim savus labos darbus festivālā.

Aktuālais 2017. gadāDecembrī

Decembris aizritēja gaidot Ziemassvētkus.

  • Skolā katru pirmdienu, sirsnīgā atmosfērā, iededzām Adventes vainagā svecīti.
  • Organizējām muzikālos starpbrīžus,kuros ikvienam bija iespēja skandēt Ziemassvētkiem veltītu dzeju, kā arī kopīgi dziedājām Ziemassvētku dziesmas.
  • Greznojām skolu un tās apkārtni.Pēc svētkiem priecājāmies, ka pie skolas durvīm uz ielas mūsu veidotā Meža pasaka saglabājās visu garo Adventes laiku.
  • Mums ļoti patika darbošanāsradošajās darbnīcās pie arodklašu skolēniem – konditoru palīgiem, kur tika ceptas un greznotas piparkūkas.

Mums ļoti patika darbošanāsradošajās darbnīcās pie arodklašu skolēniem – konditoru palīgiem, kur tika ceptas un greznotas piparkūkas.

20. decembrī, Ziemassvētku eglītes pasākumā Tukuma Kultūrasnamā, mūsu skola turpināja jau daudzus gadus saglabāto tradīciju, kad uz skatuves svētku uzvedumā piedalās visu klašu kolektīvi un skolēni. Saņēmām daudz pateicības vārdus no skolēnu ģimenēm.

Novembrī

Sagaidot Latvijas 99. gadadienu 1.-4. klašu skolēni piedalījās radošajās darbnīcās „Manas mājas ir Latvija!”,  kuras vadīja floristikas pulciņa skolotāja Guna Misāne.

5.-9. klašu komandas savas zināšanas varēja papildināt viktorīnā: „Uzzini vairāk par Latviju!”, vēstures skolotājas Aldas Vircavnieces un ģeogrāfijas skolotājas Dairas Štrausas vadībā.

Sirsnīgā Svētku koncertā, veltītā Latvijas 99.gadadienai pulcējās kopā visi skolēni un darbinieki. Ar dzeju, dziesmām un dejām visus iepriecināja interešu izglītības pulciņu dalībnieki.

Interesantākais oktobrī

16.oktobrī Projektu diena skolā. 

16.10. – 18.10. Teātra izrādes Tukuma kultūras namā. Paldies Tukuma Domei par iespēju visiem skolēniem apmeklēt bezmaksas teātra izrādes!!

1.- 3.klasēm: „Tiks un Taks” 

4.-7.klasēm: „Dvīņu spēles” 

8.- 9. klasēm un I – II kursiem: „Aprīļa joks”

09.oktobrī - 19. oktobrī

Novadā un arī mūsu skolā Karjeras dienas. Interesantākais pasākums skolēnu vērtējumā – Tukuma 2.vidusskolas skolēnu un skolotājas Ievas Feldbergas organizētā pēcpusdiena par karjeras izvēli.

05.oktobrī

Tukuma kultūras namā novada skolotāji pulcējās Skolotāju dienai veltītajā pasākumā. Apbalvojumus par labu darbu saņēma mūsu skolas skolotājas: L.Notte, R. Lazdāne, I.Zandere, T.Balode un K.Livčāne

02.oktobrī

Miķeļdienas tirgus skolā ir viens no visskaļākajiem pasākumiem, kurš sākas ar teātra pulciņa uzvedumu un rotaļām un, protams, turpinās ar izaudzētās ražas izstādi un tirgošanos.

29.septembrī 

Sveicām savus skolotājus Skolotāju dienā. 

25.septembrī 

Visus iepriecināja Leļļu teātra „Tims” izrāde: „Notikumi virtuvē”. Tā, kopā ar leļļu zēniem, atkārtojām drošības noteikumus virtuvē.

22.septembrī 

Rīts sākās ar dzejas dienai veltītu līniju. Dzeju lasīja gan skolēni, gan skolotāji.

19.septembrī 

Skolā ieradās Valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldes Tukuma iecirkņa KPN vecākā inspektore I.Ļvoviča. 

Viņa vadīja 1.- 9. Klašu skolēniem nodarbības: „Kā sevi pasargāt?” un „Tabakas vārds pret tavējo”

13.septembrī 

Aktīvi sportojām Tukuma stadionā.

1.septembrī  

Zinību dienā krāsaini baloni aiznesa debesīs mūsu labos vēlējumus jaunajam mācību gadam.