Mobilitātes projekts “Efektīvas e-mācību vides izveide Moodle platformā”

Mērķi:

 1. Sekmēt izglītības iestādes kvalitātes uzlabošanu, inovāciju ieviešanu.
 2. Apgūt jaunas profesionālās prasmes un kompetences, lai izveidotu Moodle mācību platformu.
 3. Pilnveidot pedagogu svešvalodas zināšanas prasmes un IKT prasmes.

Dalībnieku atlasē var piedalīties skolas pedagogi, kuri vēlas pilnveidot savas profesionālās prasmes atbilstoši projekta mērķiem un katras aktivitātes mērķiem un rezultātiem, kā arī atbilst dalībnieku profilam un ir piemēroti dalībai, ņemot vērā atlases kritērijus. Potenciālie dalībnieki iesniedz pieteikuma anketu, kura pieejama šeit.

Atlases kritēriji, kuri tiks izmantoti dalībnieku atlasē:

 • angļu valodas prasmes vismaz B2 līmenī;
 • liela profesionālās kompetences pieredze un vēlme iegūt jaunas zināšanas un kompetences;
 • darba pieredze ar speciālās izglītības skolēniem;
 • vismaz neliela pieredze darbā e-mācību vidē;
 • labas organizatoriskās un pedagoģiskās prasmes;
 • pieredze mācību materiālu veidošanā un izmantošanā (arī e-mācību vidē);
 • motivācija dalībai projektā.

Plānotās mobilitātes:

 1. Kursi angļu valodas skolotājiem, kuri māca speciālās izglītības skolēnus. Laiks: 2019.gada 5.-13.oktobris

Kursu mērķis ir nodrošināt skolotājus ar jaunām idejām un materiāliem mācot speciālās izglītības skolēnus: motivācijas palielināšana, jauno tehnooģiju izmantošana, drāmas un stāstu izmantošana, mākslas izmantošana, visu valodas prasmju aktualizācija. Tiks iepazīta mācību darba organizācija speciālās izglītības klasē Lielbritānijā un apmeklētas mācību stundas, kā arī apgūtas stundā izmantojamās valodas frāzes darbā ar speciālās izglītības skolēniem. Skolotāji no dažādām Eiropas valstīm dalīsies pieredzē.

 1. Kursi: Labākās aplikācijas un rīki e-mācībām, tālmācībai un mājas lapu dizainam. Laiks: 2019.gada 13.-19.oktobris

Kursu mērķi ir iepazīt svarīgākās jaunās tehnoloģijas un platformas, lai nodrošinātu e-mācību un tālmācību, iemācīties, kā skolēni un skolotāji var viegli izveidot multimediju saturu, iemācīties, kā izveidot un uzturēt e-mācību platformu, mājas lapu un blogu, iemācīties, kā kombinēt mācības klasē ar virtuālo apmācību, maksimāli motivējot skolēnus, pilnveidot IKT prasmes un kompetences, apmainīties pieredzē Eiropas līmenī un veidot kontaktus turpmākai sadarbībai Eiropas līmenī. Tās būs praktiskas nodarbības un mācīšanās darot, kuru laikā dalībnieki izveidos savu e-mācību kursu un mājas lapu. Tā būs iespēja iegūt Eiropas skolotāju labāko pieredzi e-mācību vides izmantošanā.

 1. Darba vērošana Zviedijā, Orebro speciālajā skolā Riksgymnasiet för Döva och Hörselskadade. Laiks: 2019.gada 25.-27.novembris

Darba vērošanas mērķis ir iepazīties ar e-mācību platformu ItsLearning, mācot speciālās izglītības skolēnus, nodrošinot viņiem atbalstu mācību materiālu ziņā, individuālā atbalsta un motivācijas veicināšanas praksi.

1.diena – iepazīšanās ar skolas mācību darba organizāciju un e-mācību platformas iepazīšana,

sarunas un diskusijas ar skolas vadību un dažādu mācību priekšmetu skolotājiem.

2.diena – stundu vērošana, skolotāju pieredzes izzināšana moderno tehnoloģiju izmantošanā klasē un e-vidē, skolotāju pieredze e-mācību materiālu veidošanā un dažādu rīku un resursu izmantošana speciālajā skolā, sarunas ar skolas vadību par atbalsta skolotājiem nodrošināšanu jaunu tehnoloģiju apguvē

3.diena – stundu vērošana, skolotāju sadarbības formas individuālā atbalsta skolēniem

nodrošināšanā un IKT prasmju mācīšanā, sadarbības ar vecākiem izpēte, tehnoloģiju izmantojums.

 1. Kursi: Speciālās izglītības skolēnu mācīšana. Laiks: 2020.gada 8.-15.marts

Kursu mērķis ir sniegt ieskatu speciālās izglītības organizācijā Lielbritānijā, radīt iespēju pieredzes apmaiņai un sadarbības veicināšanai dažādu Eiropas skolotāju vidū un iegūt jaunas idejas un tehnikas mācot un motivējot skolēnus ar dažādiem mācīšanās traucējumiem.

Programmā iekļautas lekcijas par angļu izglītības sistēmu ar akcentu uz speciālās izglītības

nodrošināšanu. Skolotājiem būs iespēja apmeklēt speciālās skolas un skolas, kurās integrēti

speciālās izglītības skolēni. Būs iespējams izvēlēties skolas tipu, kas mūsu gadījumā būs skola, kurā efektīvi izmanto modernās tehnoloģijas. Būs iespēja vērot stundas, diskutēt ar skolotājiem un vadošo personālu.

 1. Kursi: IKT un moderno tehnoloģiju integrēšana mācīšanas procesā un izglītībā. Laiks: 2020.gada 14.-20.jūnijs.

Kursu mērkis ir iepazīt nozīmīgākās jaunākās tehnoloģijas un iespējas tās pielietot mācību procesā, iepazīt labākās aplikācijas, interneta vietnes un IKT risinājumus skolotājiem un personālam, iemācīties izveidot un pielietot interaktīvos multimediju rīkus, iemācīties izveidot blogu, iemācīties izmantot IKT rīkus efektīvākai, motivējošākai un inovatīvākai mācīšanās pieredzei, iepazīt labāko praksi tehnoloģiju izmantošanai mācību klasē un e-vidē.

Sadarbība un dalīšanās pieredzē būs kursu neatņemama sastāvdaļa. Tiks veidoti kontakti tālākai sadarbībai Eiropas līmenī. Kursu mērķi tiks pakārtoti dalībnieku vēlmēm un projekta mērķiem, koncēntrējoties uz skolas vajadzībām un skolēnu profilu.

 1. Kursi: Efektīvs mācību process izmantojot digitālās tehnoloģijas. Laiks: 2020.gada 27.septembris-9.oktobris

Kursu mērķis ir palīdzēt skolotājiem izvērtēt savu digitālo pratību un prasmes un apzināties savu IKT prasmju potenciālu mācību procesā, iepazīt izmantojamos tiešsaistes resursus un iespējas tos pielietot savā ikdienas darbā. Skolotāji darbosies darbnīcās: apgūstot 21.gs tehnoloģiju piedāvātās iespējas, mācoties veidot stundas motivējošas, izmantojot digitālās tehnoloģijas, mācoties WEB 2.0 rīku izmantošanai klasē, projekta darbā un mājās. Būs iespēja vērot stundas ar tehnoloģiju izmantošanu, izvēloties skolas tipu, skolēnu vecumu un mācību priekšmetu atbilstoši dalībnieku pieprasījumam.

Padalies ar šo ziņu: