Pedagogu profesionālās pilnveides kursi “Skolēnu ar īpašām vajadzībām atpazīšana un iekļaušana mācību procesā”

22.10.2020 – interese par iekļaujošo un speciālo pedagoģiju, kā arī terapijām un terapiju nodarbībām Tukuma novada speciālajā izglītības iestādē vienoja skolotājus, skolu atbalsta grupu speciālistus, klašu audzinātājus, izglītojamo asistentus un citus interesentus, pulcējoties pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmas kursos “Skolēnu ar īpašām vajadzībām atpazīšana un iekļaušana mācību procesā” Raudas ielā 6, Tukumā.

Ilze Blūmentāle izsmeļoši, saprotami un ar piemēriem no savas audiologopēdes un logopēdes prakses stāstīja par “Pedagoģiskajiem paņēmieniem darbā ar bērniem, kuriem ir autiskā spektra traucējumi”. Daudzie pedagogu jautājumi un secinājumi savstarpējās diskusijās liecināja, ka semināra tēma ir aktuāla un lektores sniegtie situāciju skaidrojumi, komentāri un konsultācijas ir ļoti noderīgas – dalībnieki atzinīgi novērtēja lektores nesavtīgo dalīšanos ar informāciju un ieteikumiem – lekcijas konspektu pēc autores veiktajiem uzlabojumiem nolemts ievietot tukumaips.lv un tip.edu.lv interneta mājas lapās un nosūtīt visiem semināra dalībniekiem.

Ne mazāk saistošas par lekciju bija turpmākās kursu nodarbības trīs darba grupās:

“Silto smilšu nodarbības “WARMSANBOX”iekārtā”, kuras vadīja Guna Misāne, Tukuma novada speciālās izglītības iestādes silto smilšu nodarbību speciāliste;

“Nodarbības SENSORAJĀ (maņu, sajūtu) istabā” –  Armands Rūmnieks, SIA “Rehavita” pārstāvis;

“Mācību procesa organizācija, pieredze darbā ar skolēniem ar īpašām vajadzībām, mācību un metodisko materiālu veidošana, spēļu metodes pielietošana formatīvajā vērtēšanā”Linda Otto, Tukuma novada speciālās izglītības iestādes direktores vietniece metodiskajā darbā un Aiva Leitāne, Tukuma novada speciālās izglītības iestādes metodiķe.

Semināra noslēguma sarunās dalībnieki ļoti atzinīgi novērtēja gūto informāciju un praktisko pieredzi par Tukuma novada speciālās izglītības iestādē veiktajām terapijām un terapiju nodarbībām semināra laikā (Dabas vides estētikas nodarbības un silto smilšu nodarbības “Warmsandbox” iekārtā, nodarbības sensorajā istabā), gan par citu skolā veikto atbalstu skolēniem (ārstnieciskā vingrošana, ritmika, psihologa konsultācijas, Bowen terapija, Barboletas metode), kā arī par IT risinājumu idejām mācību materiālu veidošanā, spēļu metodes pielietošanā un skolotāju profesionālās pilnveides kursu piedāvājumu “Inovatīvu tehnoloģiju izmantošana mūsdienīgā mācību procesā”.

Atpakaļ