Atbalsts skolēniem Tukuma novada speciālās izglītības iestādē

17.02.2021 – Mums – skolas saimei ir svarīgi, lai visi bērni izaugtu mīlēti, cienīti, veseli un laimīgi. Tieši tādēļ Tukuma novada speciālās izglītības iestādē tiek veikts liels darbs, lai bērniem sniegtu visu iespējamo atbalstu viņu attīstībai. Šajā saspringtajā laikā atbalsta pasākumu kopums ir bijis ļoti nepieciešams gan skolas un bērnudārza audzēkņiem, gan pedagogiem. Veiktie atbalsta pasākumi  līdzsvarojuši adaptācijas procesus, palīdzējuši novērst komunikācijas un mācīšanās grūtību traucējumus,  paplašinājuši radošās pašizziņas pieredzi, nostiprinājuši saikni ar dabu un mazinājuši emocionālo spriedzi.

Ko esam paveikuši?

Ir aizritējis pirmais darba gads mūsu skolas Dabas vides estētikas studijā (DVE), Silto smilšu nodarbību iekārtā (WSB) un Sensorajā istabā.

Atbalsta komandas speciālistu darbs ir bijis radošs, darbietilpīgs un izzinošs. Ļoti jūtama ir bērnu patiesā vēlme iesaistīties nodarbībās, jo viņi intuitīvi sajūt iespēju darboties saskaņā ar dabas ritmu. Darbojoties ar dabas materiāliem, siltajām smiltīm, bērni var līdzsvarot savu nervu sistēmu, sakārtot emocijas, iekustināt organisma pašregulāciju. Gan bērni, gan pedagogi novērtē iespēju pabūt mierīgā un klusā vidē, novērtē iespēju saņemt Dabas vides estētikas un Silto smilšu speciālistu nedalītu uzmanību. Lai arī aizvadīts ir tikai pirmais darba gads, tomēr jau tagad atbalsta personāls ir gandarīts par ieguvumiem nodarbību laikā gan bērnu fizioloģiskās, gan psihoemocionālās dabas traucējumu mazināšanā.

Sensorā istaba ir mūsu sapņu telpa, kurā jūtamies kā citā pasaulē, kur valda miers, krāsas, gaismas un mūzika. Šeit tiek piepildīta bērnu iekšējā pasaule ar relaksācijas vai stimulācijas sajūtām. Atbilstoši bērnu veselības, uzvedības vai uztveres problēmai speciālais pedagogs veic nepieciešamo korekcijas darbu ar sajūtu, rotaļu un kustību nodarbībām. Tajās bērni rotaļājas, spēlējas un aktīvi darbojas, saņemot dažādus stimulus caur tausti, redzi, dzirdi un ožu. Bērniem ļoti patīk pavadīt laiku šajā telpā – viņi ir ieinteresēti un labprāt veic piedāvātos vingrinājumus, uzdevumus, iesaistās dažādās kustību aktivitātēs, dzied, dungo, smaida, ir priecīgi un apmierināti.

Nodarbībās bērni saņem to, kas viņiem nepieciešams – klusumu, mieru, nedalītu uzmanību, laiku, kas veltīts tikai viņam vienam. Pedagogs uzklausa, atbalsta, dod atbildes uz neskaidriem jautājumiem, nomierina, rada drošības sajūtu, dod iespēju aktīvi darboties vai atpūsties.

Gada nogalē  skolā bija patīkams notikums – sensorā nodarbību telpa tika papildināta ar jaunu un modernu interaktīvo smilšu iekārtu iSandBOX. Interaktīvā smilšu iekārta  apvieno sevī klasisko smilšu terapiju un jaunākās tehnoloģijas.

No 2021. gada janvāra pirmskolas izglītības iestādes telpās Vārtu ielā 3 bērniem tiek piedāvātas Montesori pedagoģijas, logoritmikas un audiologopēda nodarbības.

Montesori pedagoģijas būtība slēpjas devīzē “Palīdzi man to izdarīt pašam!”. Nodarbības nodrošina īpašu attīstošu vidi, materiālus un vingrinājumus, kas rada bērnā interesi un veicina viņa attīstību. Montesori pedagoģijas nodarbībās bērnam ir unikāla iespēja darboties vidē, kur ikviens var iemantot un sajust brīvību, kārtību, skaistumu, koncentrēšanos, pacietību, gribu un uzmanību, kustību koordināciju, neatkarību, patstāvību, loģiku un mieru, kā arī sagatavot savu roku rakstīšanai, acis redzēšanai un dvēseli jušanai. Ikvienam bērnam ir iespēja darboties brīvi ar praktiskiem, sajūtu, valodas, matemātikas un dabas zinību materiāliem.

Montesori nodarbību pamatprincipi un priekšrocības:

 • katrs bērns mācās individuālā tempā atbilstoši savām spējām un interesēm,
 • visi bērni ir vienlīdzīgi un netiek savstarpēji salīdzināti,
 • īpaši iekārtota vide mudina bērna interesi un aktivitāti,
 • Montesori materiāli iemāca bērnam koncentrēties, redzēt kļūdas un patstāvīgi tās labot,
 • mācību vidē valda kārtība, ko bērns palīdz uzturēt. Tas veido iekšēju sakārtotību,
 • Montesori vidē bērns kļūst ne tikai zinošāks un prasmīgāks, bet arī patstāvīgāks un nosvērtāks,
 • Montesori pedagoģija nozīmē cieņpilnu attieksmi pret bērnu. Tas nozīmē, ka bērns jūtas labi.

Logoritmika ir bērna valodas un vispārējās attīstības uzlabošanas veids ar runas, kustību un mūzikas palīdzību. Logoritmikas vingrinājumi ir daļa no logopēdijas nodarbībām. Tajās  izmanto dažādus logoritmikas vingrinājumus, iekļaujot runu un kustību.

Daudziem bērniem ir nepieciešama valodas, artikulācijas aparāta, sīkās roku un pirkstu kustību muskulatūras, vispārējās motorikas korekcija. Te būtiski var palīdzēt logoritmika, Ar logoritmiku ir jāsāk nodarboties jau pirmsskolā, jo tad bērni šos vingrinājumus izpilda labprātāk un korekcijas efekts ir lielāks. Darbā tiek iekļauti daudzi rotaļu elementi un kustības ar dažādiem priekšmetiem un rotaļlietām. Vingrinājumu veikšanai izmanto dažādus skaņu un ritma  instrumentus, kas vispusīgāk un precīzāk ļauj koriģēt bērna valodu un psihomotoriku. Darbojoties ar mūzikas un ritma instrumentiem, bērni attīsta valodai tik nepieciešamās prasmes. Mūzikas labvēlīgā iedarbība palīdz izpildīt uzdevumus un sasniegt korekcijas mērķus. Logoritmikas vingrinājumi tiek veidoti saskaņā ar bērna spējām un prasmēm. Kustību nodarbības ar dziedāšanu, runāšanu, skandēšanu dažādo paņēmienus un metodes, tā sasniedzot labākus rezultātus. Logoritmikā tiek izmantota gan valoda, gan mūzika, kā arī dažādi fiziski vingrinājumi un ritms.

Logoritmikas nodarbību pamatprincipi:

 • valodas un runas attīstība dziedot, ritmiski skandējot dzejoļus, spēlējot instrumentus, klausoties mūziku un skaņas,
 • pirkstu, delnu sīkās muskulatūras veiklības attīstīšana, sīkās motorikas vingrinājumi,
 • mīmikas muskulatūras trenēšana,
 • ritma, mūzikas ritma un tempa atdarināšana, dažādu instrumentu skaņu imitēšana ar klaudzināšanu, žvadzināšanu,
 • līdzsvara sajūtas vingrināšana,
 • dažādu rotaļu apgūšana,
 • elpošanas vingrinājumi,
 • artikulācijas un balss vingrinājumi,
 • muskuļu tonusa regulējoši vingrinājumi,
 • ritma un tempa vingrinājumi.

Audiologopēds ir funkcionālais speciālists, kurš veic komunikācijas spēju, runas un valodas, rīšanas traucējumu novērtēšanu, diagnostiku, korekciju un rehabilitāciju. Atšķirībā no skolotājiem logopēdiem, kuri iegūst pedagoģisko izglītību, audiologopēdi iegūst medicīnisko izglītību. Audiologopēdi izglītības apguves procesā iegūst plašas medicīniskās zināšanas cilvēka anatomijā, fizioloģijā, psiholoģijā un citās medicīnas nozarēs, kas ļauj labāk izprast komunikācijas, valodas un citus traucējumus, ar ko audiologopēdi saskaras savā ikdienas darbā. Audiologopēda klienti ir bērni, kuri nerunā, kuriem kavējas  komunikācijas, valodas un vispārējā attīstība, bērni ar iedzimtiem vai iegūtiem attīstības traucējumiem, kā arī  skolēni ar lasīšanas un rakstīšanas grūtībām,  ar disleksiju vai citiem mācību traucējumiem, kas izpaužas kā  nespēja lasīt, saprast izlasīto,  ātra noguršana lasīšanas procesā u.c.

Audiologopēda palīdzība nepieciešama, ja ir:

 • nepareiza skaņu izruna, skaņu jaukšana vai aizstāšana, atsevišķu skaņu neizrunāšana,
 • fonemātikas traucējumi (nepareizi saklausa līdzīgas skaņas),
 • valodas attīstības aizture,
 • valodas sapratnes traucējumi,
 • lasīšanas un rakstīšanas traucējumi, mācīšanās grūtības,
 • balss traucējumi,
 • runas tempa un ritma traucējumi, stostīšanās,
 • košļāšanas un rīšanas grūtības,
 • pastiprināta siekalošanās,
 • komunikācijas traucējumi.
Atpakaļ
Padalies ar šo ziņu: