Vīzija, misija, mērķis

SKOLAS VĪZIJA

Mūsdienīga un psiholoģiski labvēlīga vide, kurā pieejama kvalitatīva izglītība, rehabilitācija, kur ir iespējama savu interešu, fizisko un garīgo spēju attīstīšana, lai nodrošinātu integrēšanos mūsdienu sabiedrībā

VĪZIJA PAR IZGLĪTOJAMO

Digitāli izglītots, apkārtējās sabiedrības atbalstīts, kurš piedalās sociālajā, ekonomiskajā un kultūras dzīvē atbilstoši savām spējām

MISIJA

Ikvienam izglītojamajam viņa veselības stāvoklim, interesēm, individuālajām spējām pieejama atbilstoša un attīstoša izglītība

MĒRĶIS

Sekmēt katra skolēna  personības individuālo izaugsmi, iekļaušanos mūsdienu mainīgajos dzīves apstākļos, sagatavošanos iespējami patstāvīgai dzīvei sabiedrībā, veidojot darba iemaņas un prasmes, attīstot talantus un dotumus atbilstoši veselības stāvoklim un spējām

VĒRTĪBAS VILVĒKCENTRĒTĀ VEIDĀ

Mūsdienīgums, profesionalitāte, droša un veselīga vide

UZDEVUMI

Skolas darbības pamatvirziens ir izglītojošā darbība.

Skolas uzdevumi ir:

 • organizēt un īstenot izglītības procesu, kas nodrošina valsts pamatizglītības standartā noteikto mērķu sasniegšanu, un pilnveidot izglītības vidi;
 • īstenot speciālās pamatizglītības programmas un profesionālās pamatizglītības programmas skolēniem ar garīgās attīstības traucējumiem, ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem;
 • nodrošināt iespēju skolēniem iegūt zināšanas, prasmes un darba iemaņas atbilstoši viņu veselības stāvoklim, spējām un attīstības līmenim, kuras sekmētu katra skolēna vispusīgu attīstību, organizējot ārstēšanas un korekcijas darbu;
 • veicināt skolēna pilnveidošanos par garīgi, emocionāli un fiziski attīstītu personību un izkopt veselīga dzīvesveida paradumus;
 • sekmēt skolēna sociāli aktīvu attieksmi, saglabājot un attīstot savu valodu, etnisko un kultūras savdabību;
 • izkopt skolēna prasmi patstāvīgi mācīties un pilnveidoties, motivēt mužizglītībai un apzinātai karjeras izvēlei;
 • sadarboties ar skolēnu vecākiem vai likumiskajiem pārstāvjiem (turpmāk – vecāki), lai nodrošinātu izglītības ieguvi visiem skolēniem;
 • izvēlēties izglītošanas darba metodes un formas;
 • pedagogu, atbalsta personāla un skolēnu vecāku sadarbībā veikt skolēnu izpēti, nosakot katra skolēna izglītošanas, ārstēšanas un korekcijas darba mērķus un uzdevumus;
 • pamatojoties uz skolēnu izpētes rezultātiem, atbilstoši katra skolēna spējām un interesēm sniegt pamatiemaņas aroda apguvei saskaņā ar skolā izstrādātajām licencētajām un akreditētajām profesionālās pamatizglītības programmām;
 • veikt rehabilitācijas darbu;
 • racionāli izmantot skolai atvēlētos finanšu resursus.

2020./21.mācību gada darba prioritātes (mērķi/uzdevumi) un sasniegtie rezultāti

Prioritātes Sasniegtie rezultāti
Digitālo e-mācību rīku ieviešana un efektīvas e-mācību vides izveidošana Moodle platformā Ir uzsākta e-mācību vides veidošana Moodle platformā: izveidota kursu struktūra, aktivizēti lietotāji – skolotāji un skolēni, izveidotas vairāk kā 1000 spēles skolēnu paškontrolei un pašvadītas mācīšanās realizācijai, apmācīti visi skolas pedagogi platformas lietošanas pamatprasmēs, t.sk. vienkāršu testa aktivitāšu veidošanai.
Tiešsaistes testu veidošana personības, karjeras, profesiju u.c. skolēnu pašizpētei un motivācijai Apmācīti 50 pedagogi  vienkāršu testa aktivitāšu veidošanai.
Veicināt moderno tehnoloģiju pielietošanu mācību procesā 80 % skolotāji vismaz reizi nedēļā ikdienas mācību procesā klasēs lieto digitālos resursus un rīkus: skolas e-mācību vidi Moodle platformā (tnips.rtu.lv), uzdevumi.lv un citas inerneta vietnes; stacionāros un portatīvos datorus, planšetes un viedtelefonus.
Padziļināt darbu pie skolēnu individuālās pieejas mācību procesā Uzsākta individuālo mācību plānu izveide visiem speciālās pamatizglītības programmas izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem (kods 21015811), speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar somatiskām saslimšanām (kods 01015411), speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar jauktiem attīstības traucējumiem (kods 01015611), speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar garīgās veselības traucējumiem (kods 01015711), speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem (kods 01015811).
Popularizēt skolotāju radošos darbus skolā, novadā, valstī, organizējot pieredzes apmaiņas pasākumus 2020./2021.m.g. izstrādāti 3 metodiskie materiāli:

Mācību procesa organizācija, mācību materiālu veidošana, spēļu metodes pielietošana formatīvajā vērtēšanā TNSII.

Inovatīvu tehnoloģiju izmantošana mūsdienīgā mācību procesā.

Pilnveidotā mācību satura un pieejas ieviešana.

Noorganizēti 3 pieredzes apmaiņas semināri un 1 Erasmus+ pieredzes izplatīšanas pasākums.

Iesaistīties starptautiskos projektos jaunas pieredzes un zināšanu apguvei 2020./2021.m.g. īstenota 1 individuālā  mobilitāte Itālijā Erasmus+ programmas 1. pamatdarbības mobilitātes projekta “Efektīvas e-mācību vides izveide Moodle platformā” ietvaros.

2020./2021.m.g. tiek īstenoti 2 Erasmus+ programmas 2. pamatdarbības skolu apmaiņas partnerības projekti: “Break Down the Barriers (līgums Nr.2020-1-PT01-KA229-078858_2) un “Communicate, Share and Learn” (līguma Nr. 020-1-LV01-KA229-077424_1).

2020./2021. mācību gadā skola iesaistījusies Erasmus+ projektā “Special Olympics European Unified Youth Basketball Tournament”.

Turpināt attīstīt skolēnu radošās spējas un talantus karjeras iespēju veidošanai Karjeras iespēju pilnveidošanai skolā tiek piedāvāti dažādu jomu interešu izglītības izglītības pulciņi, kuros skolēniem ir iespēja izkopt sekojošas spējas: verbālās vai literārās, muzikālās, loģiski matemātiskās, iztēles, mākslinieciskās, fiziskās, starppersonu komunikatīvās un dabas izziņas.
Uzlabot un papildināt rehabilitācijas un terapiju pakalpojumu piedāvājumu skolēnu emocionālā rakstura un saskarsmes grūtību problēmu novēršanai 2019./2020.m.g skolā ir ieviestas īpašas apmācības un rehabilitācijas metodes bērniem ar speciālajām vajadzībām –  Silto smilšu terapijas nodarbības un  Bowen terapija, kas ir efektīvas metodes saskarsmes un komunikācijas prasmju veidošanai un nevēlamas uzvedības korekcijai. 2020. gada februārī skolā izveidota Sensorā istaba.
Pilnveidot izglītības iestādes interešu izglītības programmu piedāvājumu, iesaistot pulciņu darbībā mazāk aktīvos izglītojamos 2021./2022. mācību gadā  interešu izglītības pulciņu piedāvājums vēl papildināts ar folkloras pulciņu “Pastarītis”, improvizācijas teātra pulciņu, un tautas deju pulciņu, pirmsskolā – folkloras pulciņš “Rotaļnieki”.
Izstrādāt karjeras izglītības programmu 1. – 6. klasei, aktivizējot darbību “Junior Achievement Latvia” programmā, lai attīstītu un pilnveidotu skolēnu uzņēmējspējas un finanšu pratību Skolā ir izstrādāta karjeras izglītības programma visām klašu grupām. 2019./2020. mācību gadā tika uzsākts aktīvs darbs “Junior Achievement Latvia” programmā. Izglītības iestādē nodibināti un darbojās trīs skolēnu mācību uzņēmumi (SMU), kas veiksmīgi piedalījās gan reģionālajos, gan republikas mēroga pasākumos.
Skolas telpās iekārtot Montesori kabinetu 2020./2021. mācību gadā janvārī ir iekārtots Montesori kabinets izglītības programmu īstenošanas vietā Tukumā, Vārtu ielā 3.
Modernizēt esošo datortehniku un optimizēt datorprogrammu izmantošanu Izglītības programmu īstenošanas vietā “Lamiņu muiža”, Lamiņi, Pūres pagsts, Tukuma novads 2020.gada septembrī iekārtota datorklase, iegādāti 10 jauni portatīvie datori. Iestādes datoros instalētas tikai nepieciešamās licencētās datorprogrammas, lietotāju konti aizsargāti ar parolēm, tiešsaistes vietņu lietošanai noteikta verifikācija. Mobilo ierīču pārvaldībai (viedtālruņi un planšetes) tika izveidots GoogleGsuite iestādes konts, lai administrētu lietotāju kontus, aizsargātu ierīces un lietotājus no nevēlamām darbībām.
Ieviest īpašas apmācības un rehabilitācijas metodes bērniem ar speciālajām vajadzībām – Silto smilšu terapiju, Bowen terapiju 2019./2020.m.g skolā ir ieviestas īpašas apmācības un rehabilitācijas metodes bērniem ar speciālajām vajadzībām –  Silto smilšu terapijas nodarbības  un  Bowen terapija.
Veicināt pedagogu iesaisti starptautiskos projektos izglītības iestādes tēla popularizēšanai Realizēta 1 individuālās mobilitātes Erasmus+ programmas 1. pamatdarbības mobilitātes projekta “Efektīvas e-mācību vides izveide Moodle platformā” ietvaros.

2020.gada 1.septembrī uzsākti īstenot 2 Erasmus+ programmas 2. pamatdarbības skolu apmaiņas partnerības projekti (līgumi Nr.2020-1-PT01-KA229-078858_2 un Nr. 020-1-LV01-KA229-077424_1).

Skolas sportisti un sporta skolotāji 2021.gada augustā iesaistījušies Erasmus+ projektā “Special Olympics European Unified Youth Basketball Tournament”.

Popularizēt izglītības iestādi valstī, izveidojot attīstības centru Skolas tēls tiek popularizēts, piedaloties ārpusskolas pasākumos novadā un valstī, kā arī novada, valsts un starptautiskos projektos. Informācija par skolā notiekošo tekstuāli un vizuāli tiek publicēta skolas mājas lapā www.tukumaips.lv, skolas sociālo vietņu kontos: facebook.com/TNIPS un draugiem.lv/tnips, kā arī Tukuma novada Izglītības pārvaldes mājas lapā – tip.edu.lv, Tukuma novada domes mājas lapā: tukums.lv; laikrakstos: Neatkarīgās Tukuma ziņas un Tukuma Laiks.