Par mums raksta

Raksts Tukuma novada Domes informatīvajā izdevumā Nr. 11 (175) 2019.gada novembrī

Paejot garām Tukuma novada speciālās izglītības iestādei, šķiet, ka tur dzīve rit klusi, mierīgi un nekas nenotiek. Bet tā nebūt nav! Dzīve skolā rit aktīvi un darbīgi – gan Tukumā, gan Lamiņu muižā.  Čakli strādājuši visu mācību gadu ir gan skolotāji, gan skolēni. Skolotāji ir skatījuši pieredzi citās skolās, mācījušies viens no otra un dalījušies pieredzē ar kolēģiem, rakstījuši projektus, piedalījušies konkursos, kursos un semināros. Gūtā pieredze ir likta lietā, organizējot skolas mācību un audzināšanas darbu.

Visa mācību gada garumā skolā notika konkurss par labāko klasi. Galvenā balva – ekskursija mācību gada noslēgumā. Gaidīt rezultātu visu mācību gadu ir grūti, tādēļ rezultāti tika apkopoti ik nedēļu un katra mēneša beigās rīta līnijā  tika sveikti mēneša uzvarētāji. Šāds konkurss skolā notika pirmo gadu un skolotāji atzina, ka tas motivē skolēnus labāk mācīties, domāt par savu uzvedību gan ikdienā, gan skolas pasākumos un šī labā pieredze tiks turpināta. Lai skolas dzīvi padarītu interesantāku, skolā tika organizēti dažādi pasākumi un aktīvi darbojās interešu izglītības pulciņi. Sevišķi svarīgi tas ir skolēniem, kas visu nedēļu paliek internātā.

Emocionāli un izglītojoši pasākumi ir notikuši valsts programmas “LATVIJAS SKOLAS SOMA” ietvaros: koncerts “Eiropa dzied Latvijai”, izrāde “Kas par traku, tas par traku…!”, izglītojošs pasākums ar Ilgu Reiznieci “Tautas mūzikas instrumentu pasaulē”, radošā vēstures darbnīca “Mūsu Latvijas noslēpumi” un citi. Taču mēs esam ne tikai skatījušies un klausījušies, bet arī paši čakli darbojušies:

  • I vietas visās klašu grupās Kurzemes reģiona speciālo skolu informātikas olimpiādē ir saņēmuši Ralfs Rainers Bergmanis, Agris Krailo, Modris Cibuļskis skolotājas Sarmītes Balodes vadībā;
  • laureāta diplomu un ceļojošo balvu Kurzemes reģiona speciālo skolu vokālo ansambļu festivālā “Dziesmiņa – 2019” ir saņēmis skolas – 9. klašu vokālais ansamblis skolotājas Sarmītes Balodes vadībā;
  • ar labiem rezultātiem esam piedalījušies Kurzemes reģiona speciālo skolu skolēnu izteiksmīgās runas konkursā “Valodiņa 2019”, kam sagatavoties palīdzēja skolotājas Mudīte Neimane un Guna Misāne;
  • aktīva dalība Kurzemes reģiona speciālo skolu radoši muzikālās pašizpausmes festivālā „Saules Stariņi 2019” un teātra festivālā bērniem ar īpašām vajadzībām “Mēs varam!” skolotājas Sandras Svarānes vadībā;
  • pārliecinoši sevi pasniedzis 5. – 9. klašu deju kolektīvs Kurzemes novada speciālo skolu deju festivālā “Sadancis – 2019” skolotājas Tamāras Balodes vadībā.

Gan dziedātāji, gan dejotāji ir gatavi piedalīties arī nākamā gada XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku projektā bērniem un jauniešiem ar speciālām vajadzībām “Roku rokā dziesmu rotā” .

Loti aktīvi visu mācību gadu darbojas skolas sportisti – ir izcīnītas godalgotas vietas gan Latvijas Speciālās Olimpiādes Zemgales zonas sacensībās, gan Latvijas Speciālās Olimpiādes finālsacensībās: 3. vieta futbolā zēniem, 1. vieta futbolā meitenēm, 1. vieta boče spēlē, 1. vieta florbolā zēniem, 4. vieta florbolā meitenēm. Tās ir tikai dažas no iegūtajām vietām. Sportisti ir piedalījušies arī rudens krosā, peldēšanas, dambretes un vieglatlētikas sacensībās, iegūstot medaļas un godalgotas vietas. Aktīvi sportot skolēnus rosina sporta skolotāji un sporta interešu izglītības pulciņu vadītāji Harijs Gulbis un Ģirts Biezbārdis. Skolotājs Ģirts Biezbārdis pasākumā “Sporta laureāts 2018” Tukuma novadā tika sveikts kā  labākais Tukuma novada sporta skolotājs.

Šajā mācību gadā skola ir apstiprināta dalībai programmā “Junior Achievement Latvia”, kuras viens no darbības virzieniem ir karjeras izglītība un uzņēmējdarbība, kā arī esam piedalījušies programmas aktivitātēs – Ziemassvētku tirdziņā tirdzniecības centrā RIMI.

Daudzveidīgi pasākumi notiek arī skolā. Ļoti gaidīts un tradicionāls pasākums skolā ir “POP iela”. Intensīva gatavošanās klašu audzinātāju un interešu izglītības skolotāju vadībā notiek jau mēnesi iepriekš. Tradicionāli ir Ziemassvētku un Mātes dienas koncerti. Šajos koncertos uzstājas gandrīz visi skolas bērni, tādēļ skatītājos  vienmēr ir ļoti daudz vecāku un skolēnu ģimenes locekļu. Skolā tradicionālas ir arī Sporta un Tūrisma dienas, Radošās dienas Ziemassvētkos un Lieldienās, kur dažādās darbnīcās kopā ar bērniem līdzdarbojas arī vecāki. Par tradīciju ir kļuvis arī Miķeļdienas tirdziņš, Mārtiņdiena un Valsts svētku atzīmēšana. Visas skolas aktivitātes nemaz nav iespējams nosaukt, taču svarīgākais skolas uzdevums ir veiksmīga, pozitīvām emocijām piepildīta, savstarpēji rosinoša un rezultatīva skolas administrācijas, pedagogu, skolēnu un viņu ģimenes sadarbība atbildīgajā audzināšanas darbā.

2019.gada 1.jūnijā skola uzsāka Erasmus+ programmas 1. pamatdarbības mobilitātes projekta “Efektīvas e-mācību vides izveide Moodle platformā” realizāciju. Projekta mērķi ir: sekmēt izglītības iestādes kvalitātes uzlabošanu, inovāciju ieviešanu, apgūt jaunas profesionālās prasmes un kompetences, lai izveidotu Moodle mācību platformu, pilnveidot pedagogu svešvalodas zināšanas un IKT prasmes. Projekta laikā skolotāji piedalīsies piecos strukturētos kursos dažādās valstīs un darba vērošanā Zviedrijā.

Mācīšanās darbojoties kopā ar citu valstu skolotājiem būs efektīva iespēja iegūt vēlamās IKT prasmes un kompetences, kuras nepieciešamas skolas turpmākajai attīstībai. Strukturētie kursi palīdzēs pilnveidot skolotāju IKT prasmes un digitālās kompetences praktiskā un konkrētā veidā, darbojoties starptautiskā komandā, vērojot IKT pielietojumu mācību stundās skolu apmeklējumu laikā, daloties pieredzē un mācoties no dažādu valstu kursu vadītājiem un dalībniekiem. Tas palīdzēs speciālās izglītības kvalitātes nodrošinājumam un būs izaicinājumus Eiropas kontekstā, iegūstot pieredzi no vairākās valstīs izmantotās pieejas un resursiem. Darba vērošanas mobilitāte dos iespēju iepazīties ar e-mācību platformas izmantošanu darbā ar speciālās izglītības skolēniem, jo iesaistītā skola ir pieredzes bagāta IKT rīku izmantošanā un e-mācību vides izmantošanā speciālās izglītības skolēniem ar dzirdes un runas problēmām.

Galvenais projekta rezultāts ir iegūt jaunu kvalitatīvu pieredzi, kuru iespējams izmantot turpmākajā skolas attīstībā. Projekta laikā pedagoģiskā personāla apgūtās prasmes un kompetences tiks plaši izmantotas skolas mācību darba organizēšanā, izmantojot IKT sniegtās iespējas mācību stundās un e-mācību vidē. Iegūtās prasmes un kompetences tiks pielietotas Moodle mācību platformas izveidošanai, lai e-mācību vide būtu efektīva un motivējoša skolēniem mācību satura apguvē, lai tā būtu e-vide skolotāju izstrādāto mācību un metodisko materiālu publicēšanai un apmaiņai starp Tukuma novada speciālās izglītības iestādes skolotājiem.

Uz projekta laikā gūto zināšanu un kompetenču bāzes skolas izglītības metodiķi plāno izveidot apmācību programmu digitālajās kompetencēs Tukuma, Engures un Jaunpils novadu skolotājiem, kuri māca iekļaujošās izglītības skolēnus citās novada skolās un citu internātpamatskolu – attīstības centru speciālās izglītības skolotājiem. Pēdējo gadu laikā skolotājiem nav piedāvātas iespējas apgūt jaunākās tehnoloģijas un e-rīku pielietojumu, mācot speciālās un iekļaujošās izglītības skolēnus. Vērojama tendence, ka IKT rīki un resursi Latvijā mācību procesā netiek pilnvērtīgi izmantoti: pastāv plaisa starp IKT rīku jēgpilnas lietošanas potenciālu un to, kā IKT rīki reāli tiek izmantoti mācību procesā. IKT rīki pārsvarā tiek izmantoti reproduktīvu uzdevumu veikšanai, nevis zināšanu konstruēšanai. Skolotājs, plānojot un vadot mācību stundas, izvēlas metodisko pieeju, kas veido skolēnu kompetenci. Šim nolūkam jāmaina IKT rīku un resursu lietošanas akcenti – no mācību satura vizualizēšanas un informācijas nodošanas jāpāriet uz IKT rīku un resursu lietošanu zināšanu konstruēšanai, procesu modelēšanai, problēmu risināšanai, jaunu produktu radīšanai, sadarbībai, personalizētai mācību procesa organizēšanai. Skolas izglītības metodiķe Aiva Leitāne un direktores vietniece metodiskajos jautājumos Linda Otto 2019./2020.m.g. izveidos apmācību programmu, kas palīdzēs skolotājiem apgūt un ikdienas mācību darbā izmantot e-rīkus, platformas un vietnes, lai nodrošinātu IKT rīku izmantošanu atbilstoši mūsdienu prasībām.

2019.gada 22.-26.maijā Varšavā notika Polijas Erasmus+ nacionālās aģentūras rīkotais kontaktseminārs pārstāvjiem no skolām, kuras īsteno speciālās izglītības programmas. Kontaktseminārā piedalījās 27 Eiropas skolu pedagogi no 14 valstīm, Tukuma novada internātpamatskolu pārstāvēja izglītības metodiķe Aiva Leitāne. Dalība pasākumā bija sākums citu Eiropas skolu pieredzes iepazīšanai, lai apgūtu labās prakses piemērus mācību darbā un e-mācību vides izmantošanā speciālajā izglītībā. Pasākuma laikā skolu pārstāvji runāja par problēmām speciālās izglītības darbā, kuru risinājumi varētu tikt rasti skolām sadarbojoties Eiropas līmenī. Tika izstrādāta Erasmus+ skolu stratēģiskās partnerības projekta ideja. Iegūtie kontakti palīdzēs ilgtermiņā sadarboties un papildināt profesionālo pieredzi jautājumos, kas saistīti ar speciālās izglītības īstenošanu dažādās Eiropas valstīs. Dalība kontaktseminārā veicināja skolas plānotās starptautiskās sadarbības idejas realizāciju. Iegūti 4 partneri no 3 valstīm Erasmus+ KA229 projekta idejas realizācijai projekta tēmā: “Sarunājies, dalies un mācies” (Communicate, share and learn). Projekta mērķis būs iedrošināt skolotājus komunicēt vietējā, reģionālā un Eiropas līmenī, lai apgūtu jaunas metodes, paņēmienus un rīkus darbā ar speciālās izglītības skolēniem. Paredzētas 4 projekta mobilitātes: stundu plānošanas kompetences, metožu un paņēmienu izvēle, spēļu un aktivitāšu iekļaušana mācību stundā, IKT kompetenču un rīku izmantošana, mākslas formu iekļaušana mācību procesā. Visas projektā iesaistītās skolas realizēs 8 aktivitātes, kurās būs iekļauta virtuālas saziņas vietnes izveide, stundu vērošana, jaunu metožu un paņēmienu ieviešana, spēļu un aktivitāšu izmantošana, konkursu veidošana izmantojot IT iespējas, mākslas dienas programmas izstrāde, kā arī izmantoto rīku un metožu izpēte.

Skola ir sākusi strādāt pie iespējamo rezultātu plānošanas, izmantojot digitālo rīku “Padlet siena”, kas ir laiku taupošs prezentāciju rīks, ar ko koplietojamu resursu un galarezultātu var izveidot pat stundas laikā, tas ir vienkārši lietojams veidotājam un lietotājiem dažādās mērķauditorijās ar iespēju katra dalībnieka un grupas atgriezeniskās saites nodrošināšanai un sadarbības īstenošanai. Ar šo rīku var realizēt, piemēram,  pieredzes apmaiņu; veidot stundu plānu, dažādu pasākumu scenāriju un citas kolekcijas; spēļu un aktivitāšu aprakstus un atbilstošu citu resursu interneta saišu kolekcijas.

Projekta laikā skolotāji uzlabos savas sadarbības prasmes, dalīsies pieredzē, mācīsies no citiem un ieviesīs jaunus paņēmienus, metodes un rīkus savā darbā. 2019./2020.m.g. Tukuma novada speciālās izglītības iestāde sagatavos projekta pieteikumu, kurš tiks iesniegts apstiprināšanai 2020.gada martā – mūsu skola būs projekta koordinatore.

Skolā 2019./2020.m.g. tiks piedāvātas sekojošas nodarbības un terapijas:

  1. Dabas vides estētikas nodarbības. Tās ir Dabas vides estētikas Speciālista plānotas, sagatavotas, vadītas un izvērtētas nodarbības, kuras tiek organizētas Dabā vai telpā, nodrošinot drošu un bērna kop-VESELUMU veicinošu rotaļu, izglītības vai korekcijas vidi, kustību un radošajos procesos tiek izmantoti dabas materiāli, tiek ievērota atbilstoša metodisko kārtība un principi;
  2. Silto smilšu terapijas nodarbības, kurā bērniem būs iespēja darboties silto smilšu iekārtā „Warmsandbox”. Smilšu iekārtā nodarbības bērniem vadīs mūsu iestādes pedagogi, kuri ir apguvuši Dabas vides estētikas mācību programmu un ieguvušas speciālista sertifikātu. Silto smilšu iekārta WSB ir siltumu nodrošinoša ierīce. Iekārtas patenttiesības pieder Diānai Timofejevai, pedagoģei un Dabas vides estētikas studijas “Dabas vēstniecība” vadītājai. Izgudrojuma “Silto smilšu iekārta” un tā pielietojuma metodoloģijas teorētiskā bāze ir balstīta uz Diānas 20 gadus ilgo praksi un pētījumiem. Silto smilšu terapija uzlabo bērnu vispārīgo veselību, kā arī veicina smadzeņu, limfas un nervu darbību, asinsriti, elpošanu un citas organisma funkcijas. Bērniem tiek piedāvāti īpaši vingrinājumi rotaļu veidā, kuru laikā speciālisti ar dažādu palīgmateriālu palīdzību darbojas kopā ar bērniem. Atrodoties smiltīs (38°C – 40°C) 15 līdz 30 minūtes, bērnu nervu sistēma nomierinās, jo smilšu elektromagnētiskais lauks atrodas zemfrekvenču diapazonā, kas cilvēkam ir dabiski atbilstošs un nodrošina organisma šūnu pašregulāciju. Darbošanās siltajās smiltīs aktivizē taustes sajūtas, stimulē sīko pirkstu motoriku, nomierina hiperaktīvus bērnus un aktivizē pasīvos, nostiprina un koriģē stāju, līdzsvaro veģetatīvo nervu sistēmu, palīdz sakārtot emocijas, nosacītais klusuma laiks smilšu iekārtā sekmē bērna saskarsmes prasmes, attīsta dzirdi;
  3. Bowen terapija – kura ir viena no visefektīvākajām metodēm pasaulē, lai sasniegtu dziļu relaksāciju. Tā ir balstīta uz teoriju, ka sasniedzot vispāreju un pilnīgu cilvēka organisma iekšējo spēka relaksāciju, tā tiek vērsta uz problēmu korekciju, kā fizisku tā psiholoģisku, tādējādi palīdzot sasniegt ķermeņa harmoniju un līdzsvara stāvokli. Tā darbojas neiromuskulārā līmenī, Bowen paņēmieni aktivizē šūnu atmiņu organismā un līdz ar to liek tam pārstrukturēties, lai tas atgriežas tā dabiskajā un veselīgajā stāvoklī un dod iespēju organismam atgriezties līdzsvarotā stāvoklī. Ar Bowen metodes paņēmieniem tiek stimulēti proprireceptori un jūtīgie nervu gali . Tas veicina to, ka organisms pats sāk pārveidot sevi un atgriezties dabiskajā veselības stāvoklī;
  4. Tiks uzsākta Sensorās istabas izveide – , kura tiks radīta, lai piepildītu skolēna iekšējo pasauli ar relaksācijas vai stimulācijas sajūtām, kurā ir multi sajūtu kokteilis (redzes, dzirdes, taustes, smaržas u.c.) , kas rosina vienreizēju bērniem ar speciālām vajadzībām uztveres, maņu reakciju un harmoniju;
  5. Lai veicinātu skolēnu mācību sasniegumus un uzlabotu skolas kultūru, skola īstenos atbalsta  programmu pozitīvās uzvedības atbalstam. Skolā skolēns apgūs pozitīvo uzvedību, vispirms izprotot, kas ir pozitīvā uzvedība, redzot šādas uzvedības modeļus no skolotājiem, tad to izmēģinot piemērotā vietā un laikā un saņemot iedrošinājumu no pieaugušajiem par savu pareizo izvēli uzvesties pozitīvi. Skolēnu mācību sasniegumi un viņu sociālā uzvedība ir saistīti. Tas nozīmē, ka grūtības mācībās ir tieši saistītas ar uzvedības problēmām. Ja palīdzam skolēniem iemācīties pozitīvu uzvedību, tad uzlabojas viņu sasniegumi mācībās, vienlaikus veicinot pozitīvu attieksmi pret pašām mācībām.

Atbalstot pozitīvu uzvedību, skolēni iemācās, ko vajag, nevis ko nevajag darīt, kā arī dod skolēnam iespēju labi uzvesties.

2019./2020. mācību gadā Tukuma novada speciālās izglītības iestādes izglītības metodiķes uzsāks olimpiādes angļu valodā uzdevumu izveidi Moodle platformā speciālās izglītības programmu skolēniem. Tā būs iespēja visām Latvijas skolām, kuras īsteno speciālās izglītības programmas, piedāvāt skolēniem pārbaudīt savas prasmes pielietot angļu valodu, apvienojot tās ar prasmēm izmantot moderno tehnoloģiju piedāvātās iespējas.  Tiks attīstīta skolēnu angļu valodas kompetence atbilstoši skolēnu spējām, tas ir – saprast runātā, rakstītā vai zīmēs attēlotā vārda un teksta domu, izmantot angļu valodas zināšanas iespējami daudzveidīgās sadzīves situācijās; apzināties elementārā līmenī sociālo un kultūras vidi, lietot sabiedrībā akceptētus vārdus un valodas līdzekļus; izmantot vieglā valodā noformētus informācijas avotus. E-vidē izveidotie uzdevumi un aktivitātes dos izglītojamajiem iespējas praktiski attīstīt savas valodas prasmes – bagātināt vārdu krājumu, klausīties, lasīt un rakstīt.

Mēs esam mūsdienīga skola ar attīstības izaugsmes potenciālu un profesionāliem darbiniekiem drošā un veselīgā vidē, kura sekmē izglītības iestādes kvalitātes uzlabošanu, inovāciju ieviešanu.