Uzņemšana

Par dokumentu iesniegšanu attālināti no 2020.gada 9.novembra

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2020.gada 6.novembra rīkojumu Nr. 655 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” no 2020.gada 9.novembra līdz 2021.gada 6.aprīlim:
Tukuma novada speciālā izglītības iestāde attālināti pieņem vecāku (aizbildņu) iesniegumu bērna reģistrācijai 1.klasē.

  • Iesniegumu var nosūtīt pa pastu uz adresi: Raudas iela 6, Tukums, Tukuma novads, LV 3101

vai

  • Iesniegumu var nosūtīt elektroniski uz e-pasta adresi: internatskola@tukums.lv

Elektroniski iesniegtie dokumenti derīgi bez elektroniskā paraksta.

 

Izglītojamo uzņemšana notiek saskaņā ar

13.10.2015. Ministru kabineta noteikumi Nr.591. “Kārtība, kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības iestādēs un speciālajās pirmsskolas izglītības grupās un atskaitīti no tām, kā arī pārcelti uz nākamo klasi”

Iestājoties skolā nepieciešami šādi dokumenti:

  • skolas direktoram adresēts iesniegums,
  • valsts vai pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas  atzinums,
  • dzimšanas apliecība un/vai pase,
  • bērna medicīniskā karte (veidlapa Nr.026/u),
  • potēšanas karte (veidlapa Nr.063/u), ja ir
  • izglītojamā fotogrāfija (3 x 4 cm)

 

TUKUMA NOVADA SPECIĀLĀS IZGLĪTĪBAS IESTĀDES NOLIKUMS
Izdots saskaņā ar Izglītības likuma
22.panta pirmo daļu un
Vispārējās izglītības likuma 9.pantu

Skolēnu uzņemšana skolā – atbilstoši Ministru kabineta noteikumu prasībām skolā tiek uzņemti Tukuma novadā dzīvojošie skolēni, pamatojoties uz vecāku iesniegumu un valsts vai pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumu, kurā norādīta konkrēta, attiecīgajam skolēnam piemērota ieteicamā speciālās izglītības programma; skolēni tiek uzņemti visa mācību gada laikā, ja skolā ir brīvas vietas attiecīgajā klasē.
Ārpus Tukuma novada dzīvojošie bērni skolā var tikt uzņemti, ja ir brīvas vietas.
Pēc medicīnas darbinieku atzinuma, pedagogu ieteikuma vai vecāku iesnieguma pedagoģiski medicīniskā komisija var ieteikt skolēnam organizēt mācības mājās.