2019./20.m.g.

METODISKAIS DARBS TUKUMA NOVADA SPECIĀLĀS IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒ 2019./2020.MĀCĪBU GADĀ

Izglītošanas procesa kvalitātes nodrošināšanai skolā darbojas metodiskās komisijas:

 1. Dabaszinību un matemātikas MK -vadītāja Daira Štrausa
 2. Sociālās rehabilitācijas un atbalsta grupas MK – vadītāja Smaida Bartkeviča
 3. 1.- 4.klašu MK – vadītāja Ineta Zandere
 4. Valodu, mākslas un sociālo zinību MK – vadītāja Elita Kaminska
 5. Darba un sporta MK – vadītāja Rasma Biezbārde
 6. Arodklašu, tehnoloģiju un sociālo zinību jomu MK – vadītāja Beata Riekstiņa
 7. 21015911 izglītības programmas MK – vadītāja Sandra Svarāne
 8. Matemātikas MK – vadītāja Indra Balana
 9. Valodu, mākslas, sporta zinību jomu MK – vadītāja Ilze Cukanova

Metodiskās komisijas:

 1. izstrādā skolas mācību un audzināšanas programmas;
 2. organizē pedagogu metodisko izglītošanu;
 3. piedalās republikas speciālo skolu un novada skolu pasākumos un to organizēšanā;
 4. nodrošina starppriekšmetu saikni;
 5. analizē izglītojamo mācību darba rezultātus;
 6. risina jautājumus, kas saistīti ar mācību saturu, mācību līdzekļu un metožu izmantošanu izglītošanas procesā;
 7. koordinē pedagogu mācīšanās grupu darbu;
 8. sekmē mācību stundas kvalitatīvu īstenošanas procesu, izmantojot mācību stundas didaktiskos modeļus.

 

MK darba galvenais uzdevums 2019./2020.mācību gadā:

 Organizēt un īstenot kvalitatīvu izglītošanās procesu, kas balstīts uz kompetenču pieejā veidota mācību satura ieviešanu.

 Metodiskā darba prioritātes 2019./2020.mācību gadā

 

Mācību saturs Digitālo e-mācību rīku ieviešana un efektīvas e-mācību vides izveidošana Moodle platformā.
Mācību materiālu izstrāde, strukturēšana un e-vides mācību satura papildināšana, lai veicinātu skolotāju un skolēnu IKT prasmju pilnveidi.
Mācīšana un mācīšanās Padziļināts darbs pie mācību procesa individualizācijas, diferenciācijas, personalizācijas un mācību satura pielāgošanas.
Moderno tehnoloģiju pielietošana mācību procesā, pārejot uz uz IKT rīku un resursu lietošanu zināšanu konstruēšanai, procesu modelēšanai, problēmu reisināšanai, jaunu produktu radīšanai, sadarbībai.Aktualizēt skolotāju prasmes vadīt atbilstošu mācīšanos, analizēt un reflektēt, sadarboties, organizējot pedagogu mācīšanās grupas.
Atbalsts izglītojamiem un izglītojamo sasniegumi Nodrošināt skolēnu individuālo īpašību un spēju ievērošanu mācību procesā, izmantojot skolēnu spējām atbilstošus materiālus papīra formāta un e-vidē.
Skolēnu personības individuālo un radošo spēju, talantu identificēšana un veicināšana mācību procesā, interešu izglītībā un karjeras veidošanā.
Skolas vide un resursi Sekmēt padagogu profesionālo pilnveidi un jaunu prasmju apguvi e-vides izmantošanā un mācību materiālu veidošanā.Turpināt dalību Erasmus+ projektos.Ieviest pozitīvas disciplinēšanas metodi skolā, vienlaicīgi tajā isaistot pedagogus, tehniskos darbiniekus un skolēnu vecākus.