Skolotāji

Uzvārds, vārds izglītības posms, mācību priekšmets/i, interešu izglītības jomas
Ādmīdiņa Ilva pedagoga palīgs, internāta skolotājs
Anmane Aija sākumskola (dabaszinības, latviešu valoda un literatūra, matemātika), pamatskola (sociālās zinības)
Anmane Inga logopēdija, internāta skolotājs, speciālās izglītības skolotājs
Balana Indra sākumskola, pamatskola (matemātika, datorika), arodmācība (lietišķie aprēķini), interešu izglītība (datorpulciņš)
Balode Sarmīte sākumskola, pamatskola (mūzika, datorika), arodmācība (datormācība), interešu izglītība (datorpulciņš, vokālais pulciņš)
Baranova Diāna sākumskola, pamatskola (ģeogrāfija, sociālās zinības), interešu izglītība (vides izglītība)
Bartkeviča Smaida pamatskola (latviešu valoda, matemātika, sports, sociālās zinības, ārstnieciskā vingrošana)
Baumane Undīne pirmskolas izglītības skolotājs, pirmskolas sporta skolotājs
Bērziņa Evita interešu izglītība (folkloras pulciņš, improvizācijas teātris), internāta skolotājs
Bērziņa Inese sākumskola, pamatskola (mūzika, ritmika), interešu izglītība (instrumentālais ansamblis)
Biezbārde Rasma arodmācība (ēdienu gatavošanas tehnoloģija, sanitārija un higiēna, tekstilapstrādes pamati, viesmīlības pamati)
Biezbārdis Ģirts sports, interešu izglītība (sporta pulciņš)
Blūma Linda skolotājs logopēds
Celma Ieva speciālās izglītības skolotājs, audiologopēds
Cukanova Ilze sākumskola, pamatskola (angļu valoda), arodmācība (lietišķā svešvaloda)
Čerpinska Ineta sākumskola, pamatskola (angļu valoda)
Daugate Inese sākumskola, pamatskola (latviešu valoda, literatūra, ārstnieciskā vingrošana, ritmika), interešu izglītība (tautas dejas)
Dovbenko Anna pedagoga palīgs
Feldmanis Jānis pamatskola (mājturība un tehnoloģijas), arodmācība (kokapstrāde)
Feodorova Violeta sākumskola, pamatskola (vizuālā māksla, sociālās zinības), interešu izglītība (floristika)
Grošteine Taira pirmskolas izglītības mūzikas skolotājs, logoritmikas speciālists
Gulbis Harijs sākumskola, pamatskola (sports, informātika), interešu izglītība (sporta pulciņš)
Hibnere Inese speciālās izglītības skolotājs, internāta skolotājs
Indersone Lidija pamatskola (dabaszinības, vizuālā māksla), pedagoga palīgs
Ivuta Iveta sākumskola (dabaszinības, latviešu valoda, matemātika, vizuālā māksla), pamatskola (mājturība un tehnoloģijas, sociālās zinības)
Jakobsons Andis pamatskola (mājturība un tehnoloģijas), arodmācība (kokapstrādes tehnoloģijas, darba aizsardzība, materiālmācība, vides aizsardzība, rasējumu lasīšana), interešu izglītība (kokapstrāde)
Jastrebova Velta pamatskola (Latvijas un pasaules vēsture), speciālās izglītības skolotājs
Kalniņa Inga logopēds
Kaminska Elita pamatskola (latviešu valoda un literatūra)
Kapustina Iveta psihologs
Kučeravija Eva pirmskolas izglītības skolotājs
Kudelko Marita pirmskolas izglītības skolotājs
Kundziņa Diāna pirmskolas izglītības skolotājs
Lazdiņa-Čebikina Linda speciālās izglītības skolotājs
Legzdiņa Daina pirmskolas izglītības skolotājs
Leitarte Nataša bibliotekāre
Leitāne Aiva Direktores vietniece, arodmācība (lietišķā svešvaloda)
Liepa Eva pedagoga palīgs
Liepiņa Dina internāta skolotājs
Linde Zinta klīniskais psihologs
Livčāne Katrīna sākumskola (latviešu valoda, matemātika, dabaszinības, sociālās zinības), pamatskola (mājturība un tehnoloģijas), arodmācība (materiālmācība, mājsaimniecības pamati)
Līvena Anita pamatskola (latviešu valoda, matemātika, sociālās zinības, mājturība un tehnoloģijas, vizuālā māksla), arodmācība (dārzkopības pamati)
Mangale Dace pamatskola (pedagoga palīgs)
Matīsa Laila pedagoga palīgs, internāta skolotājs
Mežniece Andra sākumskola (latviešu valoda, matemātika, dabaszinības, sociālās zinības, ārstnieciskā vingrošana), pamatskola (latviešu valoda un literatūra)
Mišuta Vineta pirmskolas izglītības skolotājs
Mockus Sanita pamatskola (latviešu valoda un literatūra, matemātika), logopēdija, pedagoga palīgs
Neilande Gunta bibliotekāre
Neimane Mudīte sākumskola, pamatskola (latviešu valoda un literatūra), arodmācība (lietišķā valoda)
Neimanis Ričards pamatskola(dizains un tehnoloģijas), arodmācība (darba aizsardzība, kokapstrādes tehnoloģija, materiālmācība, rasējumu lasīšana)
Noreika Inga sākumskola, pamatskola (vizuālā māksla, ētika), interešu izglītība (vizuālā māksla, tūrisms)
Norniece Liene sākumskola (latviešu valoda, matemātika, dabaszinības, mājturība un tehnoloģijas, sociālās zinības, ētika, mūzika, vizuālā māksla)
Ozola Linda sākumskola (pedagoga palīgs), Bowen terapijas speciālists
Ozoliņa Anda pamatskola (latviešu valoda un literatūra), logopēdija
Platace Sintija speciālās izglītības skolotājs, Montesori speciālists
Puriņa Zinta pamatskola (vizuālā māksla)
Rasa Ilze direktores vietniece audzināšanas darbā, silto silšu nodarbību un sensorās istabas nodarbību speciālists
Rasa-Arele Līva arodmācība, direktores vietniece pirmsskolas darbā, izglītības metodiķe
Riekstiņa Beata sākumskola, pamatskola (mājturība un tehnoloģijas), arodmācība (veselīga uztura pamati, sanitārija un higiēna, ēdienu gatavošana, viesu apkalpošanas pamati, kalkulācijas pamati, darba aizsardzība, ēdināšanas uzņēmuma darba organizācija, pārtikas produktu zinības), interešu izglītība (mīksto rotaļlietu izgatavošana)
Rožinskis Aivars sports
Rūda Agija sociālais pedagogs
Silineviča Inguna mūzika, angļu valoda
Staško Alīna sākumskola, pamatskola (pedagoga palīgs)
Staško Liene direktores vietniece izglītības darbā, sākumskola, pamatskola (matemātika)
Svarāne Sandra sākumskola (ritmika, mūzika, drāma), pamatskola (latviešu valoda, matemātika, mūzika), interešu izglītība (drāmas pulciņš)
Šaripo Linda speciālās izglītības skolotājs, pedagoga palīgs, internāta skolotājs
Ščebrova Sanija Luīze internāta skolotājs
Šeiniņš Kārlis sākumskola, pamatskola (mājturība un tehnoloģijas), interešu izglītība (kokapstrādes pulciņš)
Šteinblūma Sandra pedagoga palīgs, internāta skolotājs, speciālās izglītības skolotājs
Štrausa Daira pamatskola (dabaszinības, ģeogrāfija)
Švarca Daina sociālais pedagogs, internāta skolotājs
Upacere Eva pamatskola (dizains un tehnoloģijas), arodmācība (ēdināšanas uzņēmuma darba organizācija, darba aizsardzība, ekonomikas pamati, veselīga uztura pamati, sanitārija un higiēna, pārtikas produktu zinības, ēdienu gatavošanas tehnoloģijas pamati)
Vale Vendija pirmskolas izglītības skolotājs
Veidemane Aija pirmskolas izglītības skolotājs
Ventiņa Laima sākumskola (latviešu valoda, sociālās zinības, mājturība un tehnoloģijas), internāta skolotājs
Ventlande Jolanta pamatskola (Latvijas un pasaules vēsture)
Zalāne Inguna sākumskola, pamatskola (mājturība un tehnoloģijas, sociālās zinības), arodmācība (profesionālā saskarsme), interešu izglītība (kombinētie rokdarbi)
Zandere Ineta sākumskola (latviešu valoda un literatūra, matemātika, dabaszinības, mājturība un tehnoloģijas, sociālās zinības), silto silšu nodarbību un sensorās istabas nodarbību speciālists
Zaperecka Lienīte pamatskola (matemātika), arodmācība (lietišķie aprēķini)