2020./21.m.g.

Mācību un metodiskais darbs Tukuma novada speciālās izglītības iestādē 2020./2021.m.g.

 Izglītošanas procesa kvalitātes nodrošināšanai skolā darbojas skolotāju mācīšanās un sadarbības grupas:

 skolotāju, kuri ir klašu audzinātāji 1. un 4.klasē, sadarbības grupa;

 • skolotāji, kuri māca 7.klases skolēnus programmas īstenošanas vietā Tukumā Raudas ielā 6, sadarbības grupa;
 • skolotāji, kuri māca 7.klases skolēnus programmas īstenošanas vietā “Lamiņu muiža”, Lamiņos, sadarbības grupa;
 • sešas skolotāju mācīšanās grupas, kuru mērķis ir apgūt visas nepieciešamās prasmes un iemaņas pašvadīta mācīšanās procesa nodrošināšanai;
 • pirmskolas skolotāju un grupu audzinātāju mācīšanās grupa.

 Skolotāju mācīšanās un sadarbības grupas:

 • veicina pedagogu sadarbību skolas ietvaros un ar citu skolu kolēģiem, piedalās pedagogu profesionālās pieredzes un pilnveides projektos;
 • sekmē izglītības novitāšu apspriešanu un ieviešanu mācību un audzināšanas procesā;
 • apkopo un popularizē pedagogu pieredzi;
 • analizē un izvērtē pedagogu metodisko darbu;
 • aktualizē skolotāju prasmes vadīt atbilstošu mācīšanos, analizēt un reflektēt, sadarboties;
 • piedalās republikas speciālo skolu un novada skolu pasākumos un to organizēšanā;
 • nodrošina starppriekšmetu saikni;
 • analizē izglītojamo mācību darba rezultātus;
 • risina jautājumus, kas saistīti ar mācību saturu, mācību līdzekļu un metožu izmantošanu izglītošanas procesā;
 • sekmē mācību stundas kvalitatīvu īstenošanas procesu, izmantojot mācību stundas didaktiskos modeļus;
 • sekmē un virza pedagogus uz pieredzes materiālu veidošanu un apkopošanu;
 • nodrošina jaunu prasmju un kompetenču apguvi.

Mācību un metodiskā darba galvenais uzdevums 2020./2021.mācību gadā:

 Organizēt un īstenot kvalitatīvu izglītošanās procesu, kas balstīts uz kompetenču pieejā veidota mācību satura ieviešanu.

Mācību un metodiskā darba prioritātes 2020./2021.mācību gadā 

Mācību saturs Digitālo e-mācību rīku ieviešana un efektīvas e-mācību vides izveidošana Moodle platformā, mācību pieejas maiņas nodrošināšanai, izvirzot skolēnu kompetenču attīstību sekmīgai dzīvei 21.gadsimtā.

Mācību satura un pieejas maiņa pirmsskolā un 1.,4.,7.klasē pamatskolā, ievērojot pakāpenības principu izglītības iestādes mācību satura apguves posmos.

Mācīšana un mācīšanās Veicināt moderno tehnoloģiju pielietošanu mācību procesā, pārejot uz IKT rīku un resursu lietošanu zināšanu konstruēšanai, procesu modulēšanai, problēmu risināšanai, jaunu produktu radīšanai, sadarbībai.

Padziļināt darbu pie mācību procesa individualizācijas, diferenciācijas, personalizācijas un mācību satura pielāgošanas

Aktualizēt skolotāju prasmes vadīt atbilstošu mācīšanos, analizēt un reflektēt, sadarboties, organizējot pedagogu mācīšanās grupas.

Iesaistīties starptautiskos projektos jaunas pieredzes un zināšanu apguvei.

Atbalsts izglītojamiem un izglītojamo sasniegumi Izstrādāt un pilnveidot metodiskos materiālus efektīvākai izglītojamo ikdienas mācību sasniegumu uzlabošanai, t.sk. e-mācību vides Moodle platformā.

Angļu valodas olimpiādes organizēšana e-vidē speciālo izglītības programmu skolēniem reģiona un novada līmenī.

Veidot skolēniem piemērotus un individualizētus mācību līdzekļus, t.sk. digitālajā vidē.

Veidot skolēniem piemērotus un individualizētus mācību līdzekļus, t.sk. digitālajā vidē.

Izstrādāt individuālās apmācības programmas skolēniem ar garīgās attīstības traucējumiem (programmas kods 21015811)

Skolas vide un resursi Ieviest pozitīvās disciplinēšanas metodi skolā vienlaicīgi tajā iesaistot pedagogus, tehniskos darbiniekus un skolēnu vecākus.
Skolas darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana Popularizēt izglītības iestādes tēlu sabiedrībā.

Iesaistīties starptautiskos projektos.

Sniegt metodisku atbalstu citu skolu pedagogiem.