Logoritmikas nodarbības

No 2021. gada janvāra pirmskolas izglītības iestādes telpās Vārtu ielā 3 bērniem tiek piedāvātas Montesori pedagoģijas, logoritmikas un audiologopēda nodarbības.

Logoritmika ir bērna valodas un vispārējās attīstības uzlabošanas veids ar runas, kustību un mūzikas palīdzību. Logoritmikas vingrinājumi ir daļa no logopēdijas nodarbībām. Tajās  izmanto dažādus logoritmikas vingrinājumus, iekļaujot runu un kustību.

Daudziem bērniem ir nepieciešama valodas, artikulācijas aparāta, sīkās roku un pirkstu kustību muskulatūras, vispārējās motorikas korekcija. Te būtiski var palīdzēt logoritmika, Ar logoritmiku ir jāsāk nodarboties jau pirmsskolā, jo tad bērni šos vingrinājumus izpilda labprātāk un korekcijas efekts ir lielāks. Darbā tiek iekļauti daudzi rotaļu elementi un kustības ar dažādiem priekšmetiem un rotaļlietām. Vingrinājumu veikšanai izmanto dažādus skaņu un ritma  instrumentus, kas vispusīgāk un precīzāk ļauj koriģēt bērna valodu un psihomotoriku. Darbojoties ar mūzikas un ritma instrumentiem, bērni attīsta valodai tik nepieciešamās prasmes. Mūzikas labvēlīgā iedarbība palīdz izpildīt uzdevumus un sasniegt korekcijas mērķus. Logoritmikas vingrinājumi tiek veidoti saskaņā ar bērna spējām un prasmēm. Kustību nodarbības ar dziedāšanu, runāšanu, skandēšanu dažādo paņēmienus un metodes, tā sasniedzot labākus rezultātus. Logoritmikā tiek izmantota gan valoda, gan mūzika, kā arī dažādi fiziski vingrinājumi un ritms.

Logoritmikas nodarbību pamatprincipi:

  • valodas un runas attīstība dziedot, ritmiski skandējot dzejoļus, spēlējot instrumentus, klausoties mūziku un skaņas,
  • pirkstu, delnu sīkās muskulatūras veiklības attīstīšana, sīkās motorikas vingrinājumi,
  • mīmikas muskulatūras trenēšana,
  • ritma, mūzikas ritma un tempa atdarināšana, dažādu instrumentu skaņu imitēšana ar klaudzināšanu, žvadzināšanu,
  • līdzsvara sajūtas vingrināšana,
  • dažādu rotaļu apgūšana,
  • elpošanas vingrinājumi,
  • artikulācijas un balss vingrinājumi,
  • muskuļu tonusa regulējoši vingrinājumi,
  • ritma un tempa vingrinājumi.