2022./23.m.g.

Metodiskā darba plānojums Tukuma novada speciālās izglītības iestādē 2022./2023.m.g.

Izglītošanas procesa kvalitātes nodrošināšanai skolā darbojas skolotāju mācīšanās un sadarbības grupas:

 • Skolotāju sadarbības grupa skolas vērtību aktualizācijai;
 • Skolotāju sadarbības grupa jaunā mācību satura ieviešanā programmu īstenošanas vietā Raudas ielā 6, Tukumā;
 • Skolotāju sadarbības grupa jaunā mācību satura ieviešanā programmu īstenošanas vietā Lamiņu muižā;
 • Skolotāju mācīšanās grupa digitālo prasmju pilnveidei programmu īstenošanas vietā Raudas ielā 6, Tukumā;
 • Skolotāju mācīšanās grupa digitālo prasmju pilnveidei programmu īstenošanas vietā Lamiņu muižā;
 • Skolotāju mācīšanās grupa digitālo prasmju pilnveidei programmu īstenošanas vietā Vārtu ielā 3 Tukumā.

Skolotāju mācīšanās un sadarbības grupas:

 • veicina pedagogu sadarbību skolas ietvaros un ar citu skolu kolēģiem, piedalās pedagogu profesionālās pieredzes un pilnveides projektos;
 • apgūst jaunas prasmes digitālajā jomā;
 • sekmē izglītības novitāšu apspriešanu un ieviešanu mācību un audzināšanas procesā;
 • apkopo un popularizē pedagogu pieredzi;
 • analizē un izvērtē pedagogu metodisko darbu un digitālās prasmes;
 • aktualizē skolotāju prasmes vadīt atbilstošu mācīšanos, analizēt un reflektēt, sadarboties;
 • piedalās republikas speciālo skolu un novada skolu pasākumos un to organizēšanā;
 • nodrošina starppriekšmetu saikni;
 • analizē izglītojamo mācību darba rezultātus;
 • risina jautājumus, kas saistīti ar mācību saturu, mācību līdzekļu un metožu izmantošanu izglītošanas procesā;
 • sekmē mācību stundas kvalitatīvu īstenošanas procesu, izmantojot mācību stundas didaktiskos modeļus;
 • sekmē un virza pedagogus uz pieredzes materiālu veidošanu un apkopošanu;
 • nodrošina jaunu prasmju un kompetenču apguvi.

Mācību un metodiskā darba galvenais uzdevums 2022./2023.mācību gadā:

Organizēt un īstenot kvalitatīvu izglītošanās procesu, kas balstīts uz kompetenču pieejā veidota mācību satura ieviešanu.

Mācību un metodiskā darba prioritātes 2022. /2023.mācību gadā

 • Sekmēt skolēnu individuālo kompetenču pilnveidi, spēju un talantu attīstīšanu, veidojot vērtībās balstītus ieradumus un tādus tikumus kā atbildība, centība un godīgums.
 • Padziļināt  darbu pie mācību procesa individualizācijas, diferenciācijas un personalizācijas un mācību satura pielāgošanas,  izvirzot skolēnu kompetenču attīstību sekmīgai dzīvei 21.gadsimtā.