2023./24.m.g.

Metodiskā darba plānojums Tukuma novada speciālās izglītības iestādē 2023./2024.m.g.

Izglītošanas procesa kvalitātes nodrošināšanai skolā darbojas skolotāju mācīšanās un sadarbības grupas:

 • Mūzikas un interešu izglītības skolotāju sadarbības grupa;
 • Matemātikas, vizuālās mākslas un dizaina un tehnoloģiju skolotāju sadarbības grupa
 • Valodu skolotāju sadarbības grupa;
 • Dabaszinību, ģeogrāfijas un vēstures skolotāju sadarbības grupas;
 • Skolotāju mācīšanās grupa digitālo prasmju pilnveidei programmu īstenošanas vietā Raudas ielā 6, Tukumā;
 • Skolotāju mācīšanās grupa digitālo prasmju pilnveidei programmu īstenošanas vietā Lamiņu muižā;
 • Skolotāju mācīšanās grupa digitālo prasmju pilnveidei programmu īstenošanas vietā Vārtu ielā 3 Tukumā.

Skolotāju mācīšanās un sadarbības grupas:

 • veicina pedagogu sadarbību skolas ietvaros un ar citu skolu kolēģiem, piedalās pedagogu profesionālās pieredzes un pilnveides projektos;
 • apgūst jaunas prasmes digitālajā jomā;
 • sekmē izglītības novitāšu apspriešanu un ieviešanu mācību un audzināšanas procesā;
 • apkopo un popularizē pedagogu pieredzi;
 • analizē un izvērtē pedagogu metodisko darbu un digitālās prasmes;
 • aktualizē skolotāju prasmes vadīt atbilstošu mācīšanos, analizēt un reflektēt, sadarboties;
 • piedalās republikas speciālo skolu un novada skolu pasākumos un to organizēšanā;
 • nodrošina starppriekšmetu saikni;
 • analizē izglītojamo mācību darba rezultātus;
 • risina jautājumus, kas saistīti ar mācību saturu, mācību līdzekļu un metožu izmantošanu izglītošanas procesā;
 • sekmē mācību stundas kvalitatīvu īstenošanas procesu, izmantojot mācību stundas didaktiskos modeļus;
 • sekmē un virza pedagogus uz pieredzes materiālu veidošanu un apkopošanu;
 • nodrošina jaunu prasmju un kompetenču apguvi;
 • piedalās projekta dienu satura izveidē.

Mācību un metodiskā darba galvenais uzdevumi 2023./2024.mācību gadā:

 1. Padziļināt  darbu pie mācību procesa individualizācijas, diferenciācijas un personalizācijas un mācību satura pielāgošanas,  veicinot skolēnu kompetenču attīstību sekmīgai dzīvei 21.gadsimtā.
 2. Sekmēt skolēnu individuālo kompetenču pilnveidi, spēju un talantu attīstīšanu, veidojot vērtībās balstītus ieradumus un tādus tikumus kā atbildība, centība un godīgums.
 3. Regulāra mācību stundu vērošana, fokusējoties uz digitālajām prasmēm un diferenciācijas stratēģijām.
 4. Ieviest darba vidē balstītas mācības profesionālajās pamatizglītības programmās.