Erasmus+ akreditācija

2023-1-LV01-KA120-SCH-000187852

Tukuma novada pamatskolas “Spārni”

Erasmus+ akreditācija skolu izglītībā (skolotāji un skolēni)

Sasniedzamie rezultāti:

  1. Pilnveidotas pedagogu un atbalsta personāla profesionālās prasmes digitālajā jomā visos pamatizglītības apguves posmos;
  2. Pilnveidotas pedagogu profesionālās kompetences mācību procesa individualizācijas, diferenciācijas un personalizācijas nodrošināšanai mācību un audzināšanas procesā;
  3. Ieviestas jaunas inovatīvas mācību metodes, paņēmieni un aktivitātes visos pamatizglītības apguves posmos, nodrošinot kvalitatīvu mācību procesu;

3 pedagogi, terapiju vai atbalsta personāla darbinieki kursu apmeklējumam katru mācību gadu.

4 pedagogi “ēnošanas darbā” aktivitātē katru gadu (2+2).

Atlases kritēriji:

-angļu valodas prasmes vismaz B1 līmenī;

-vēlme iegūt jaunas zināšanas un kompetences;

-vismaz neliela pieredze darbā e-mācību vidē;

-labas organizatoriskās un pedagoģiskās prasmes;

-pieredze mācību materiālu veidošanā;

-motivācija dalībai projektā

  1. Pilnveidotas izglītojamo prasmes un zināšanas labbūtības veicināšanai, sekmīgai iekļaušanai sabiedrībā un karjeras iespēju nodrošināšanai

Skolēni apgūs digitālās prasmes, pašvadītu mācīšanos un pašvērtējuma veidus un paņēmienus. Skola gatavojas ieviest darba vidē balstītas mācības, tāpēc skolēnu grupu pieredze citā Eiropas speciālajā izglītības iestādē šajā jomā būs ļoti nozīmīga.

Katru mācību gadu 2-4 skolēnu grupas, 4 skolēni katrā grupā ar 2 pavadošajiem pedagogiem.

5 darba dienas+2 dienas ceļošanai. Tiek sastādīta mācību/mobilitātes programma.

Lai piedalītos mobilitātē, skolēniem jābūt:

-motivētiem dalībai aktivitātēs

-angļu valodas zināšanām minimālā līmenī saziņai (A2)

-vēlmei dalīties savā pieredzē ar vienaudžiem pēc mobilitātes

-ar komunikācijas un sadarbības prasmēm atbilstošām mobilitātes mērķiem un sasniedzamajiem rezultātiem