2018./19.m.g.

Metodiskais darbs Tukuma novada internātpamatskolā 2018./2019.mācību gadā

Izglītošanas procesa kvalitātes nodrošināšanai skolā darbojas metodiskās komisijas (MK):

 • Dabaszinību un matemātikas MK – vadītāja Daira Štrausa
 • Matemātikas MK – vadītāja Indra Balana
 • Sociālās rehabilitācijas un atbalsta grupas MK – vadītāja Smaida Bartkeviča
 • 21015911 izglītības programmas MK – vadītāja Sandra Svarāne
 • 1.- 4.klašu MK – vadītāja Ineta Zandere
 • Darba un sporta MK – vadītāja Rasma Biezbārde
 • Arodklašu, tehnoloģiju un sociālo zinību jomu MK – vadītāja Beata Riekstiņa
 • Valodu, mākslas un sociālo zinību jomu MK – vadītāja Elita Kaminska
 • Valodu, mākslas un sporta zinību jomu MK – vadītāja Ilze Cukanova

Metodiskās komisijas:

 • izstrādā skolas mācību un audzināšanas programmas,
 • organizē pedagogu un atbalsta personāla metodisko izglītošanu,
 • piedalās republikas speciālo skolu un novada skolu pasākumos un to organizēšanā,
 • nodrošina starppriekšmetu saikni,
 • analizē izglītojamo mācību sasniegumu dinamiku,
 • risina jautājumus, kas saistīti ar mācību saturu, mācību līdzekļu un metožu izmantošanu izglītošanas procesā.

Metodiskā darba prioritātes 2018./2019.mācību gadā

 • skolotājiem un atbalsta personālam nepieciešamā metodiskā atbalsta apzināšana,
 • mācību stundas procesa organizācijas analīze un tā pilnveidošanas iespēju apzināšana atbilstoši kompetenču izglītības modelim,
 • skolotāju iesaistīšana mācību un metodisko materiālu izstrādē.

Metodiskā darba uzdevumi

Mācību saturs Uzsākt mācību materiālu izstrādi elektroniskā formā e-vidē Moodle platformā, lai veicinātu skolotāju un skolēnu IKT prasmju pilnveidi.
Mācīšana un mācīšanās Akcentēt individuālo pieeju un diferencētu, jēgpilnu uzdevumu izmantošanu mācību stundās. Pilnveidot skolēnu pašvērtējuma metodes un paņēmienus.
Atbalsts izglītojamiem Nodrošināt skolēnu individuālo īpašību un spēju ievērošanu mācību procesā, izmantojot skolēnu spējām atbilstošus mācību līdzekļus un formas.
Skolas vide un resursi Sekmēt padagogu profesionālo pilnveidi kompetenču izglītības modeļa ieviešanai, jaunu prasmju apguvi e-vides mācību un metodisko materiālu veidošanā. Uzsākt dalību Erasmus+ projektos.